Page 10 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

8
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06- 08/2013
Ένα καινοτόμο σύστημα για την καταμέτρηση της βαθμολογίας στο άθλη-
μα της ξυλορακέτας θαλάσσης (beach-racket) αναπτύχθηκε από την εται-
ρεία Mobics, τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία
με ερευνητές του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας. Το mobiXeyes
ανταποκρίνεται με ακρίβεια σε ιδιαιτερότητες και περιορισμούς του αθλή-
ματος, όπως οι καιρικές συνθήκες και η μεγάλη κινητικότητα των παικτών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή της βαθμολογίας, την αυτό-
ματη εκφώνηση του αγώνα, αλλά και τον υπολογισμό στατιστικών για τις
επιδόσεις αθλητών και ομάδων.
Το beach-racket έχει εξελιχθεί σε πολύ δημοφιλές άθλημα στη χώρα μας.
Παίζεται στην παραλία, από 2 ή 4 παίκτες, σε γήπεδο διαστάσεων 12x7
μέτρων, το οποίο χωρίζεται με μια ζώνη πλάτους 2 μέτρων, περιορίζοντας
τον χώρο που κινούνται οι παίκτες σε 5x7 μέτρα. Η βαθμολογία συγκε-
ντρώνεται με την καταχώριση θετικών και αρνητικών πόντων. Οι θετικοί
πόντοι κερδίζονται ανάλογα με την ταχύτητα των δυνατών χτυπημάτων
(καρφιά) άνω μιας προσυμφωνημένης ταχύτητας βάσης (π.χ. 60 χλμ/ώρα).
Αρνητικοί πόντοι καταγράφονται όταν υπάρξει πτώση της μπάλας.
Το mobiXeyes σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αγωνίσμα-
τος (αντίξοες καιρικές συνθήκες για ηλεκτρονικά συστήματα, όπως σκό-
νη και υψηλές θερμοκρασίες) και τη μεγάλη κινητικότητα των παικτών
σε όλο τον χώρο ενός γηπέδου (ρίψεις υπό γωνίες που αποτελούν ένα
λόγο απόρριψης λύσεων που βασίζονται στο φαινόμενο doppler, όπως
τα radar). Αποτελείται από δύο μέρη: το ένα αφορά τη μέτρηση της τα-
χύτητας και το άλλο την καταγραφή πόντων, τους μαθηματικούς τύπους
που υπολογίζουν τη βαθμολογία των παικτών και την αποτύπωση στατι-
στικών στην οθόνη.
Το σύστημα καταμέτρησης της ταχύτητας μπορεί να λειτουργήσει αυτό-
νομα (για δοκιμές ή παραμετροποίηση), ενώ το σύστημα της εφαρμογής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα για εκτυπώσεις, αναζητήσεις βαθ-
μολογιών, στατιστικά, κ.ά. Μια ακόμα καινοτομία είναι η αυτόματη εκφώ-
νηση αγώνα με ελληνική τεχνολογία συνθετικής ομιλίας, την οποία έχει
αναπτύξει η εταιρία e-rhetor, επίσης τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η βασική αρχή λειτουργίας είναι η λήψη συνεχών πλαισίων (με ρυθμό
τουλάχιστον 130 FPS) μεταξύ των καμερών και ενός σκουρόχρωμου πε-
τάσματος τοποθετημένου απέναντι τους. Η λήψη είναι κάθετη στην κίνη-
ση των παικτών. Στη συνέχεια, με αλγορίθμους στερεοσκοπικής μηχανι-
κής όρασης, προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια η θέση της μπάλας στο
τρισδιάστατο χώρο. Γνωρίζοντας δύο διαδοχικές θέσεις προσδιορίζεται η
απόσταση που διήνυσε η μπάλα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και
έτσι υπολογίζεται η ταχύτητα. Η ταχύτητα υπολογίζεται με σφάλμα μικρό-
τερο του 1%, και δεν επηρεάζεται ο υπολογισμός της από την τροχιά που
ακολούθησε η μπάλα.
Το mobiXeyes χρησιμοποιείται ήδη σε επίσημους και άτυπους αγώνες
ξυλορακέτας, ενώ μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα αθλήματα σε προπο-
νητικό επίπεδο (κυρίως ρίψεων όπως σφαιροβολία, σφυροβολία, ακοντι-
σμός). Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν ένα εργαλείο για
την εξαγωγή βαθμολογίας σε πραγματικό χρόνο, είτε για να υπολογίζει
στατιστικά για τις επιδόσεις των αθλητών και των ομάδων. Μπορεί ακόμα
να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους υπό την προϋπόθεση επαρκούς
φωτισμού.
Με συντονισμένες πρωτοβουλίες από αθλητικούς συλλόγους, εταιρείες
(Mobics, ρακετοβιοτεχνία "το Αγόρι"-μεγάλος χορηγός) και τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας, οι ξυλορακέτες φιλοδοξούν να
καθιερωθούν ως επίσημα αναγνωρισμένο άθλημα. Παραλλαγές εντοπίζο-
νται στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Περού, τον Λίβανο και τη Βραζιλία, αγο-
ρές στις οποίες οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον
τους, με στόχο την εξαγωγή της ελληνικής καινοτομίας και όλου του υπο-
στηρικτικού εξοπλισμού (ρακέτες, τεχνολογική λύση για την καταμέτρη-
ση ταχύτητας και βαθμολογίας).
Η Mobics Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ ιδρύθη-
κε το 2006 σαν τεχνοβλαστός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με έδρα
στην Αθήνα. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κινητά και διάχυτα υπολογιστικά πε-
ριβάλλοντα και το Διαδίκτυο, εστιάζοντας σε γεωγραφική πληροφορία
και γενικότερα στην επίγνωση πλαισίου (context-aware & sensor-based
services).
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της είναι ο Πλοηγός (www.
ploigos.gr). Η εταιρεία συμμετέχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών
ερευνητικών έργων, σε διάφορους τομείς όπως ευφυείς συγκοινωνίες,
έξυπνες πόλεις, διαχείριση κρίσεων (κυρίως πυρανίχνευση) και παρακο-
λούθηση κατάστασης υποδομών με αισθητήρες.
Αξιοποιώντας την Έρευνα
Ελληνική καινοτομία σε
πρωταθλήματα ξυλορακέτας
MOBICS
mobiXeyes
Αφιέρωμα με συνεντεύξεις των
εμπλεκομένων
info
Περιοδικό“Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”
Διαβάστε προηγούμενα τεύχη - Εγγραφείτε συνδρομητές – Ξεφυλλίστε το περιοδικό!