Page 9 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ευρωπαϊκή βιομηχανία
προχωρούν σε επενδύσεις άνω των 22 δισ. ευρώ για την επόμενη επταε-
τία, σε τομείς της έρευνας και της καινοτομίας που προσφέρουν υψηλής
ποιότητας θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις θα διατεθούν, κυρίως, μέσω
πέντε συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αφορούν, συγκε-
κριμένα, στους τομείς των καινοτόμων φαρμάκων, της αεροναυτικής, των
βιομηχανιών βιολογικής βάσης, των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου,
και των ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Σύμφωνα με τον JoseManuel Barroso, πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η δέσμη επενδύσεων
που συνδυάζει τις δημόσιες και ιδιωτικές χρηματο-
δοτήσεις θα επιτρέψει στην ΕΕ να παραμείνει στην
πρωτοπορία στρατηγικών τεχνολογικών τομέων
σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εν λόγω ερευνητικές συ-
μπράξεις θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε νευραλγικούς τομείς,
οι οποίοι παρέχουν ήδη περισσότερες από 4 εκα-
τομμύρια θέσεις εργασίας, αποδεικνύοντας ότι ο
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι προϋπολογισμός για
την ανάπτυξη.
Επιπλέον, τα νέα επενδυτικά μέτρα θα δώσουν λύσεις σε ζητήματα με κοι-
νωνικές προεκτάσεις, όπως η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και η διάθεση αντιβιοτικών της επόμενης γενιάς, τα οποία δεν αντιμετωπί-
ζονται αρκετά γρήγορα από την ίδια την αγορά. Παράλληλα με τις επενδύ-
σεις στους προαναφερθέντες τομείς, θα διοχετευθούν επενδυτικά κεφά-
λαια στην έρευνα και την καινοτομία σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας
κυκλοφορίας, ως επιπλέον στήριξη και στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας για "Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό".
Συνολικά, μια προτεινόμενη επένδυση ύψους 8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του
επόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας "Ορίζο-
ντας 2020" θα εξασφαλίσει περίπου 10 δισ. ευρώ από τη βιομηχανία και
περίπου 4 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Οι πέντε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, γνωστές ως "Κοινές Τε-
χνολογικές Πρωτοβουλίες" (ΚΤΠ) είναι οι εξής: "Καινοτόμα Φάρμακα 2"
(IMI2), η οποία αφορά στην ανάπτυξη εμβολίων, φαρμάκων και θεραπει-
ών της επόμενης γενιάς, "Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου 2" (FCH2),
η οποία στοχεύει στην επέκταση της χρήσης των αντιρρυπαντικών και
αποδοτικών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας
και της ενέργειας, "Clean Sky 2" (CS2) που αφορά στην κατασκευή πιο
καθαρών και αθόρυβων αεροσκαφών με σημαντικά λιγότερες εκπομπές
CO2, "Βιομηχανίες βιολογικής βάσης", η οποία εξετάζει τη χρήση ανανε-
ώσιμων φυσικών πόρων και καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την παρα-
γωγή οικολογικότερων προϊόντων καθημερινής χρήσης, και "Ηλεκτρονικά
εξαρτήματα και συστήματα" (ECSEL), η οποία στοχεύει στην τόνωση της
ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων.
Οι πρωτοβουλίες "Καινοτόμα Φάρμακα 2", "Κυψέλες Καυσίμου και Υδρο-
γόνου 2", και "Clean Sky 2" έχουν ήδη αναληφθεί, ενώ η πρωτοβουλία
"Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα" συνδυάζει δύο εν εξελίξει συ-
μπράξεις και η ΚΤΠ "Βιομηχανίες βιολογικής βάσης" αποτελεί νέα πρωτο-
βουλία. Δεδομένου ότι οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε
όλη την Ευρώπη, αίτηση για χρηματοδότηση μπο-
ρούν να υποβάλουν ερευνητικοί οργανισμοί από
διάφορους τομείς.
Η Επιτροπή έχει αναπτύξει αυτές τις πρωτοβουλίες
σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, η οποία
έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους και έχει προβεί
σε σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου να δι-
ευκολυνθεί η πρόσβαση και να απλοποιηθούν οι
διαδικασίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες.
Για τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο
πλαίσιο του επόμενου Προγράμματος Πλαίσιο
"Ορίζοντας 2020", το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο, απαιτούνται νέες νομοθετικές προτάσεις. Η
ανακοίνωση της Επιτροπής που συνοδεύει τις νομοθετικές προτάσεις κα-
θορίζει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίον προτίθεται να ενισχύσει τη συμ-
μετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα-πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" μέσω
περαιτέρω συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, όπως στους τομείς
των πράσινων αυτοκινήτων και των ενεργειακά αποδοτικά κτηρίων, των
εργοστασίων του μέλλοντος, των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, της
ρομποτικής και της φωτονικής.
Όπως τόνισε σε δηλώσεις της η κα Maire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος
έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης: "Οι πρωτοβουλίες αυτές τονώνουν
και ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελώντας ταυτόχρονα και
επένδυση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με ομαδική συνεργασία από
τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν καλύτερα και τα-
χύτερα τα προβλήματα προς όφελος και της κοινωνίας και της οικονομίας."
06 - 08/2013 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
7
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
Περισσότερα από 22 δισ.
ευρώ επενδύουν η ΕΕ και
η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην έρευνα και την καινοτομία
Ορίζοντας 2020
info
του Corallia, αναφέρθηκε στη δυναμική της χώ-
ρας στην υψηλή τεχνολογία και τη σημασία του
αναπτυξιακού εργαλείου των clusters.
Πρόγραμμα "Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνι-
κών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχη-
ματισμών στη Μικροηλεκτρονική"
Το Πρόγραμμα "Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών
στη Μικροηλεκτρονική" συγχρηματοδοτείται
από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα-
γωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και των
Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013 και Μακεδονία-Θράκη
2007-2013. Η δημόσια συγχρηματοδότηση του
Προγράμματος προέρχεται από εθνική συμμε-
τοχή και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ΕΤΠΑ συμβάλλει
στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν
στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ
των διαφόρων περιφερειών καθώς και στη μεί-
ωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημέ-
νων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Πρόγραμμα -την παρακολούθηση του οποί-
ου επιτελεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου
Αθηνά- έχει ως στόχο την επίτευξη μακροπρό-
θεσμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την
ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος αριστείας και
ενός βιώσιμου συνεργατικού σχηματισμού
καινοτομίας, στη θεματική περιοχή των Ημια-
γωγών, της Νάνο/Μικροηλεκτρονικής και των
Ενσωματωμένων Συστημάτων.
Corallia
info