Page 13 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

06 - 08/2013 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11
Αξιοποιώντας την Έρευνα
Έναν νέο δείκτη για τη μέτρηση της απόδοσης
της καινοτομίας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Ο "δείκτης αποτελεσμάτων της καινοτο-
μίας" είναι πολύ σημαντικός για την ΕΕ, καθώς
μετρά τον βαθμό στον οποίο ιδέες από καινο-
τόμους τομείς μπορούν να προωθηθούν στην
αγορά, να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις
εργασίας και να αυξήσουν την ανταγωνιστικό-
τητα της Ευρώπης.
Ο νέος δείκτης καινοτομίας αναπτύχθηκε κατό-
πιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με
σκοπό την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών
για την καινοτομία στο πλαίσιο της στρατη-
γικής "Ευρώπη 2020" για έξυπνη και βιώσιμη
ανάπτυξη. Η καινοτομία αποτελεί σημείο κλει-
δί για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη
και την απασχόληση στην Ευρώπη. Στόχος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνει μια "Ένωση
Καινοτομίας".
Σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις φαίνεται ότι
μεταξύ των χωρών της ΕΕ εξακολουθούν να
υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, ωστόσο, η ΕΕ έχει συνολικά καλές επι-
δόσεις, παρόλο που εξακολουθεί να υπολείπε-
ται ορισμένων από τις πλέον καινοτόμες οικο-
νομίες παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τον νέο δείκτη, στις υψηλότερες
θέσεις βρίσκονται η Ιαπωνία και η Ελβετία, ενώ
ακολουθούν οι ΗΠΑ και, σε παρόμοιο επίπεδο,
η ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που αξιοποιούν πε-
ρισσότερο την καινοτομία είναι η Σουηδία, η
Γερμανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.
Η επιτυχία μέχρι τώρα των πλέον καινοτόμων
χωρών της ΕΕ οφείλουν τις καλές επιδόσεις
τους σε μερικούς ή όλους από τους παρακάτω
παράγοντες: μια οικονομία με υψηλό ποσοστό
τομέων υψηλής έντασης γνώσεων, ταχέως ανα-
πτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις, υψηλά
επίπεδα κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας και ανταγωνιστικές εξαγωγές.
Ενδεικτική της σπουδαιότητας του νέου δείκτη
σχετικά με το ρόλο του στη προώθηση της και-
νοτομίας στην ΕΕ είναι η δήλωση της επιτρό-
που Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Maire
Geoghegan-Quinn: "Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέ-
πει να μετατρέπει περισσότερες καινοτόμες
ιδέες σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες
εάν επιθυμεί να πρωτοστατεί στην παγκόσμια
οικονομία. Θα πρέπει επίσης να γεφυρώσου-
με το ανησυχητικό «χάσμα καινοτομίας». Ο
προτεινόμενος δείκτης θα μας βοηθήσει να
μετρούμε τις επιδόσεις μας και να εντοπίζουμε
τους τομείς στους οποίους οι χώρες πρέπει να
λαμβάνουν μέτρα".
Το καινούργιο στοιχείο του δείκτη αυτού είναι
ότι επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της και-
νοτομίας. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνει τον
Πίνακα Επιδόσεων Καινοτομίας της Ένωσης και
τον Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας, που αξιο-
λογούν τις επιδόσεις καινοτομίας των κρατών
μελών και της ΕΕ γενικότερα, με βάση 24 δεί-
κτες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των
συντελεστών παραγωγής, της δυναμικότητας
και των αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα καινοτομίας έχουν ποικίλες
μορφές και διαφέρουν από τομέα σε τομέα.
Ο εν λόγω δείκτης βασίζεται σε τέσσερις συ-
νιστώσες που έχουν επιλεγεί λόγω της σχέσης
τους με την εκάστοτε συγκεκριμένη πολιτική.
Πρώτον, ο δείκτης μετρά την τεχνολογική και-
νοτομία με βάση τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Δεύτερον, υπολογίζει την απασχόληση σε δρα-
στηριότητες έντασης γνώσης ως ποσοστό της
συνολικής απασχόλησης.
Τρίτον, ο δείκτης είναι σχετικός της ανταγω-
νιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών
έντασης γνώσης. Η αξιολόγηση βασίζεται στη
συμβολή του εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων
υψηλής και μέσης τεχνολογίας στο συνολικό
εμπορικό ισοζύγιο και στο ποσοστό των υπη-
ρεσιών έντασης γνώσης στις συνολικές εξαγω-
γές υπηρεσιών. Τέλος, μετρά την απασχόληση
σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινο-
τόμων τομέων.
Ο νέος δείκτης συμβάλει στη γενικότερη προ-
σπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη
βελτίωση της ποιότητας των τεκμηρίων για τη
στήριξη της χάραξης πολιτικής και της επεξερ-
γασίας του αντίκτυπου και των αποτελεσμάτων
της καινοτομίας. Ο νέος δείκτης αναμένεται να
υποστηρίξει σημαντικά διάφορους φορείς ή
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη δημιουρ-
γία ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλ-
λοντος.
Νέο δείκτη για τα αποτελέσματα της καινοτομίας
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έκθεση ΕΕ: "Μέτρηση των αποτελεσμάτων
καινοτομίας στην Ευρώπη: προς έναν νέο
δείκτη"
Πίνακας επιδόσεων καινοτομίας της
Ένωσης
Ένωση Καινοτομίας
Ευρώπη 2020
info
η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων που
εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, η οποία θα συμβά-
λει στον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση
του ερευνητικού ιστού της χώρας.
Οι δράσεις θα χαρακτηρίζονται κατ' εξοχήν
από αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα συμβά-
λουν τόσο στην αύξηση της απασχόλησης,
όσο και στην προσπάθεια μείωσης του φαι-
νομένου της διαρροής του ανθρώπινου δυ-
ναμικού προς το εξωτερικό καθώς και στην
προσέλκυση ταλαντούχων επιστημόνων από
το εξωτερικό στη χώρα μας.
Ο νέος ΓΓ σπούδασε χημικός στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών, απ' όπου αποφοίτησε το 1988 και
συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές έως
το 1993 στο ίδιο τμήμα, ασκώντας παράλληλα
διδακτικό έργο, ενώ συμμετείχε σε εθνικά και
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Την πε-
ρίοδο 1995 έως 2006 ασχολήθηκε ερευνητικά
με θέματα περιβάλλοντος, με έμφαση στην
καταγραφή και διαχείριση των αέριων ρύπων.
Από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως το τέλος
του 2010 ήταν αποσπασμένος στη Μόνιμη
Ελληνική Αντιπροσωπεία, ως εκπρόσωπος
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνο-
λογίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για θέματα
Έρευνας, Τεχνολογίας και Διαστήματος.
Από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Αύγουστο
του 2013 εργαζόταν ως Εθνικός Εμπειρογνώ-
μονας στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε
θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα,
στο σχεδιασμό του Horizon 2020, στις πα-
νευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και την
περιφερειακή τους διάσταση, καθώς και στη
διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων του
7ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα.
Ο Δρ. Χρήστος Βασιλάκος έχει περισσότερες
από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών
συνεδρίων, ενώ διετέλεσε και κριτής σε πολλά
διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
ΓΓΕΤ
info