Page 14 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

Ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο με ση-
μαντικό περιεχόμενο για τον κόσμο
της πληροφορικής και του διαδικτύ-
ου δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέ-
ντρο Τεκμηρίωσης (EKT) για να παρέ-
χει ανοικτή πρόσβαση σε υλικό της
Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/
Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/
ΛΑΚ). Το αποθετήριο Ελεύθερου
Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοικτού
Κώδικα
(http://repository.ellak.gr)
περιλαμβάνει περιεχόμενο παραγό-
μενο μέσα από δράσεις σχετικές με
το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές
Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχό-
μενο, υλικό που έχει παραχθεί από
την ΕΕΛ/ΛΑΚ, τα μέλη της, αλλά και από μεμονωμένους δημιουργούς.
Οι επισκέπτες του αποθετηρίου μπορούν να πλοηγηθούν στις συλλογές
και να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει ανάμεσα σε μελέτες,
βίντεο, πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων, οδηγούς, παρουσιάσεις, κ.ά.
Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρό-
σβασης. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν, μάλιστα, να καταχωρίζουν οι
ίδιοι σχετικό περιεχόμενο, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα
αξιοποίησης του υλικού τους από άλλους χρήστες.
Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει όχι μόνο στη συστηματική συλλογή,
οργάνωση και ανοικτή διάθεση περιεχομένου σχετικού με τις ανοικτές τε-
χνολογίες και το ανοικτό λογισμικό, αλλά και στην ευρύτερη αξιοποίηση
και επανάχρησή του, με απώτερο στόχο την προώθηση δράσεων Ανοι-
κτού Περιεχομένου και την ανάδειξη των οφελών της χρήσης Ελεύθερου
Λογισμικού και Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής.
Το περιεχόμενο του αποθετηρίου αριθμεί σήμερα 319 τεκμήρια, αποτε-
λώντας μια αξιόλογη πηγή άντλησης γνώσης σχετικά με τις εξελίξεις στην
ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού λογισμικού, τον τρόπο λειτουργίας τους,
τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, καθώς και την εφαρμογή δημόσιων
αδειών χρήσης, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.
Το αποθετήριο, που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
φορέα, φιλοξενείται στις υποδομές Νέφους του ΕΚΤ. Παρέχει δυνατότητες
μακροχρόνιας διατήρησης του περιεχομένου, αξιοποίησής του με βιώσι-
μο τρόπο, καθώς και υλοποίησης εργασιών όπως η μετάπτωση δεδομέ-
νων σε διεθνή πρότυπα, η εξαγωγή
του περιεχομένου σε επιλεγμένες
εφαρμογές κ.ά.
Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύ-
θερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοι-
κτού Κώδικα ιδρύθηκε το 2008 και
αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά
Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.
Έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει
στην προώθηση και ανάπτυξη του
Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού
Περιεχομένου και των Τεχνολογιών
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο
της εκπαίδευσης, του δημόσιου το-
μέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να
αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τε-
χνολογίες.
Η ανάπτυξη του Αποθετηρίου Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοι-
κτού Κώδικα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφορι-
ακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο
Παραγόμενο από Χρήστες" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλι-
ση", ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ - Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ αναπτύσσει υπηρεσίες αποθετηρίων, χωρίς κό-
στος, σε φορείς έγκριτου εκπαιδευτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και
πολιτιστικού περιεχομένου. Σύντομα, οι υπηρεσίες αυτές, θα εξελιχθούν
ακόμη περισσότερο, αξιοποιώντας το μοντέλο Software as a Service (Λο-
γισμικό ως Υπηρεσία). Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου
γνώσης για την αξιοποίηση και επανάχρηση του έγκριτου ελληνικού ψη-
φιακού περιεχομένου.
Η αποκατάσταση των μνημείων
της Ακρόπολης είναι το θέμα
της νέας ανοικτής διαδικτυακής
εφαρμογής για παιδιά που αναρ-
τήθηκε στoν δικτυακό τόπο της
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημεί-
ων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). Στόχος
της εφαρμογής είναι η γνωριμία
των παιδιών με τις φθορές, τα αί-
τια και τα είδη των επεμβάσεων,
με τα επαγγέλματα των ανθρώ-
πων που πραγματοποιούν τα
αναστηλωτικά έργα στην Ακρό-
πολη καθώς και με τις σύγχρονες
τεχνολογίες που χρησιμοποιού-
νται σε αυτά.
Πρωταγωνιστής είναι η Γλαύκα,
ένα ιπτάμενο ρομπότ που καθο-
δηγεί το παιδί σε όλες τις ενότη-
τες της εφαρμογής. Αποστολή
του παιδιού είναι να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα σχεδιασμού
της Γλαύκας και να κερδίσει το
βραβείο συμμετοχής του. Αυτό
όμως προϋποθέτει την πολύ
12
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06 - 08/2013
Καινοτομώντας Ψηφιακά
Συλλογές για το Ανοικτό Περιεχόμενο και τις Ανοικτές
Τεχνολογίες στο
νέο ψηφιακό αποθετήριο της ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας
info
Μία
νέα εκπαιδευτική εφαρμογή
για την Ακρόπολη