Page 15 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

Ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο διατίθεται πλέ-
ον ελεύθερα στο Διαδίκτυο, με περισσότερα
από 1.500 τεκμήρια, τα οποία μαρτυρούν την
ιστορία της αστικής τάξης της
Λέσβου του 19ου και 20ου
αιώνα. Πρόκειται για το απο-
θετήριο του Ιστορικού Αρχεί-
ου Αιγαίου "Εργάνη" (www.
ergani-repository.gr), το οποίο
υλοποίησε το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνερ-
γασία με το Αρχείο, με στόχο
την ανάδειξη του πλούσιου τεκ-
μηριωμένου υλικού του, αποτυ-
πώνοντας την επιχειρηματική
και πολιτιστική άνθιση του βο-
ρειοανατολικού Αιγαίου κατά
τους προηγούμενους αιώνες.
Το αρχειακό υλικό της "Εργά-
νης" αναδεικνύει τις πολιτικές
εξελίξεις, την πρότυπη ανάπτυξη της ελαιοκαλ-
λιέργειας, την επιχειρηματικότητα αλλά και την
καθημερινότητα της αστικής τάξης της Λέσβου
πριν από δύο αιώνες. Μέσα από εφημερίδες,
επιστολές, οικονομικά έγγραφα, φωτογραφίες,
διαφημιστικά έντυπα, μηχανολογικά σχέδια,
καρτ ποστάλ, λογοτεχνικά κείμενα, ταινίες της
περιόδου 1924-1929, αποτυπώνεται η καθημε-
ρινή ζωή κατά την ιστορική αυτή περίοδο.
Ιστορικοί, ερευνητές, σπουδαστές, δικτυακοί
επισκέπτες με ιστορικά, κοινωνικά και λαογρα-
φικά ενδιαφέροντα, επισκέπτες και κάτοικοι
του βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν τη δυνα-
τότητα να πλοηγηθούν στο ψηφιακό αποθετή-
ριο της "Eργάνης" αποκτώντας πρόσβαση στο
τεκμηριωμένο περιεχόμενο του Αρχείου. Ανα-
ζητώντας τεκμήρια με διάφορα κριτήρια, όπως
οικογενειακό όνομα, χρονολογία, τύπο περιεχο-
μένου ή τοπωνύμιο, οι χρήστες του Αποθετηρί-
ου μπορούν να γνωρίσουν το αρχειακό υλικό,
να εγγραφούν ως χρήστες λαμβάνοντας εξατο-
μικευμένες υπηρεσίες έρευνας και να εκτυπώ-
σουν υλικό που τους ενδιαφέρει.
Το Αρχείο πήρε το όνομά του από τη μηχα-
νή συλλογής ελιάς "Εργάνη", μια εφεύρεση
του Μυτιληνιού επιχειρηματία, καλλιτέχνη και
εφευρέτη, Μίτσα Κουρτζή. Η "Εργάνη" ήταν μια
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καινοτομία το 1924,
αναγνωρισμένη διεθνώς σε συνέδρια και περι-
οδικά της εποχής. Η συλλογή της οικογένειας
Κουρτζή, η οποία περιλαμβάνεται στο αρχείο,
έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς περιέχει τεκμήρια
που χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αι.
και φτάνουν μέχρι και το 1985, μαρτυρώντας
τη σταδιακή διαδικασία αποκοπής της Λέσβου
από τον φυσικό γεωγραφικό της περίγυρο, τα
παράλια της Μικράς Ασίας αλλά και τον ευρύτε-
ρο χώρο της Μαύρης Θάλασσας.
Το αποθετήριο αποτελεί ένα πρότυπο πληρο-
φοριακό σύστημα διαχείρισης και προβολής
των αρχειακών συλλογών της "Εργάνης". Σκο-
πός του είναι η οργανωμένη διάθεση του ψη-
φιακού περιεχομένου του Αρχείου, έτσι ώστε
να διευκολυνθεί η μελέτη των πολυσύνθετων
ιστορικο-κοινωνικών φαινομένων που χαρα-
κτήρισαν την ευρύτερη περιοχή του Β.Α.
Αιγαίου κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.
Για τη τεκμηρίωση του Αρχείου υιοθε-
τήθηκαν κοινά σχήματα μεταδεδομέ-
νων με εφαρμογή διεθνών προτύπων,
ενσωματώνοντας ελεγχόμενα λεξιλόγια,
καθιερωμένους όρους θεμάτων, τύπων
περιεχομένου, προσώπων, συλλογικών
οργάνων και οικογενειών και εξασφαλί-
ζοντας την άμεση και φιλική πρόσβαση
στην πληροφορία με όρους διαλειτουρ-
γικότητας.
Το Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου "Εργάνη"
είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρία που ιδρύθηκε το 2002 και βρίσκεται
στη Μυτιλήνη. Η "Εργάνη" στοχεύει στην
προστασία και αξιοποίηση της ελληνι-
κής πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία αντι-
προσωπεύει το Αρχείο.
Η ανάπτυξη του Αποθετηρίου του Ιστορικού
Αρχείου Αιγαίου "Εργάνη" ολοκληρώθηκε στο
πλαίσιο της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό
Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά
Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρή-
στες" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή
Σύγκλιση", ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης).
06 - 08/2013 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
13
Καινοτομώντας Ψηφιακά
200 χρόνια τοπικής ιστορίας στο
ψηφιακό αποθετήριο
της "Εργάνης"
info
Αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου
Αιγαίου "Εργάνη"
καλή γνώση της αποκατάστασης των μνημεί-
ων της Ακρόπολης, η οποία παρουσιάζεται
μέσα από πέντε θεματικές ενότητες: το ταξί-
δι, τη βοήθεια, το πλήρωμα, τη δράση και το
μέλλον. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει την προε-
τοιμασία, τη συνοπτική δηλ. παρουσίαση του
θέματος και τη δοκιμασία, το παιχνίδι. Σε κάθε
παιχνίδι ανακεφαλαιώνονται οι γνώσεις όλης
της ενότητας.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τον Τομέα
Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (στο πλαί-
σιο του EΣΠΑ 2007-2013) και διατίθεται ανοι-
κτά από τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας.
Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει η
Το πρόγραμμα Γλαύκα
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
info
ΥΣΜΑ για την Ακρόπολη μπορεί να βρει κα-
νείς στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχο-
μένου για την Ακρόπολη, ένα αποθετήριο που
έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ), σε συνεργασία με την ΥΣΜΑ, στο πλαί-
σιο των δράσεων του για ενίσχυση του διαθέ-
σιμου ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου στην
εκπαίδευση και στον πολιτισμό.