Page 32 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

30
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06- 08/2013
EΣΠΑ
Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Φωτογραφίας
"Η Ευρώπη στην περιοχή μου - 2013". Νικητές είναι οι Ουρανία Τώρα
από την Ελλάδα, Joseph Galea από τη Μάλτα, Tünde Halasi και Petrók
György από την Ουγγαρία. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στη σελίδα
Facebook της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όλοι οι νικητές θα λάβουν ως βραβείο δωροεπιταγή 1.000 ευρώ για εξο-
πλισμό ψηφιακής κάμερας και ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Βρυξέλλες
από 7 έως 10 Οκτωβρίου 2013 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας Πόλεων και Περιφερειών, όπου στις 9 Οκτωβρίου θα γίνει και η
απόνομή των βραβείων παρουσία του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολι-
τικής J. Hahn.
Η ελληνική συμμετοχή απεικονίζει την πινακίδα που έχει αναρτηθεί στη
Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χίου στο πλαίσιο του έργου
"Βοήθεια στο Σπίτι", που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Ελληνικό Δη-
μόσιο και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Πρόγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013".
Βράβευση ελληνικής συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Φωτογραφίας
"Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
Εγκρίθηκε το έργο
Rural Broadband,
ύψους 161 εκατ. ευρώ
Εντός του Νοεμβρίου 2013 πρόκειται να ξεκι-
νήσει η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο
της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε
ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, το
οποίο θα υλοποιηθεί με σύμπραξη δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα.
Πρόκειται για το έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών
Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλ-
λευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών", γνωστό
ως "Rural Broadband", το οποίο θα συμβάλλει
στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών
σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές.
Στο έργο ακολουθείται η διαδικασία Σύμπρα-
ξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για
την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών
δικτύου στις περιοχές-στόχους και την παροχή
αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπη-
ρεσιών στον πληθυσμό των περιοχών αυτών,
υιοθετώντας ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη
βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδο-
μών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας
παράλληλα τον ανταγωνισμό.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
161 εκατ. ευρώ. και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) από Εθνικούς Πόρους, αξιοποιώντας
πόρους από τα ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση", "Αγρο-
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013" και το
"ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης" στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ, καθώς και από Ιδιωτική Δαπάνη προερ-
χόμενη από τους υποψήφιους αναδόχους του
έργου.
Το έργο, προϋπολογισμού 161 εκατ. ευρώ,
πήρε το “πράσινο φως” από τη Διυπουργική
Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδι-
ωτικούΤομέα (ΣΔΙΤ), αφού νωρίτερα είχε εγκρι-
θεί -με αρκετές τροποποιήσεις σε σχέση με το
αρχικό πλάνο- από τις αρμόδιες αρχές της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ. Αναθέτουσα αρχή είναι
η Κοινωνία της Πληροφορίας AE.
Tο έργο αποσκοπεί μέσω ΣΔΙΤ στην εγκατά-
σταση και λειτουργία των απαραίτητων υπο-
δομών δικτύου για πρόσβαση στο Διαδίκτυο
(προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών), ώστε να
επιτευχθεί η μείωση του “ευρυζωνικού χάσμα-
τος” μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών
της Ελλάδας και των περιοχών της υπόλοιπης
χώρας στις οποίες ήδη προσφέρονται ευρυζω-
νικές υπηρεσίες.
Προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου
που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και
λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη
βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγω-
νισμό.
Ο σχεδιασμός του έργου καλύπτει περίπου
5.500 οικισμούς και άνω των 600.000 κατοίκων
σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές
με ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής υψηλής
ταχύτητας.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 17
έτη, από τα οποία τα 2 έτη αφορούν στην ανά-
πτυξη των υποδομών και τα 15 στην εκμετάλ-
λευση και αξιοποίησή τους.
Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:
α) Επαρκής ευρυζωνική κάλυψη των “λευκών
αγροτικών περιοχών”,
β) Δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικο-
νομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας
στους τελικούς χρήστες (σε ό,τι αφορά την τα-
χύτητα, την ποιότητα και την τιμή),
γ) Ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο
χρόνο δικτυακής υποδομής σύμφωνα με τη
Ψηφιακή Ατζέντα 2020,
δ) Ικανότητα ουσιαστικής ενθάρρυνσης του
ανταγωνισμού και αποτροπή οποιουδήποτε
μεμονωμένου παρόχου από το να αποκτήσει
ειδικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων.
Επαρκής κρατικός έλεγχος των αρχών λειτουρ-
γίας του δικτύου,
ε) Ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάμενων
παρόχων υπηρεσιών δικτύου.
info
ΣχετικήΑνακοίνωση (ΕΣΠΑ)
info
EΣΠΑ