Page 31 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

06 - 08/2013 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
29
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο & CIP
Χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ για 287 νέους ερευνητές
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European
Research Council, ERC) επέλεξε 287 κορυφαί-
ους νέους ερευνητές για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του έκτου διαγωνισμού επιχορηγήσεων
εκκίνησης. Οι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατό-
τητα να αναπτύξουν βασική έρευνα αιχμής, λαμ-
βάνοντας συνολικά χρηματοδότηση 400 εκατ.
ευρώ, υπό μορφή επιχορηγήσεων ύψους 2 εκατ.
ευρώ έκαστος για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.
Στον φετινό διαγωνισμό, τον τελευταίο που υπά-
γεται στο 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευ-
να (FP7), οι υποβεβλημένες αιτήσεις αυξήθηκαν
κατά 50% σε σύγκριση με πέρυσι, και το ποσο-
στό των ερευνητριών που επιλέχθηκε αυξήθηκε
από 24% σε 30 % του συνόλου των υποψηφίων.
Οι μελλοντικοί διαγωνισμοί θα υπάγονται στο
νέο πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της
ΕΕ "Ορίζοντας 2020", το οποίο προβλέπει ση-
μαντική αύξηση της χρηματοδότησης για το
ERC, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός για αυτές
τις διεθνούς κύρους επιχορηγήσεις αυξάνεται
συνεχώς.
Τα επιλεγμένα σχέδια καλύπτουν ένα ευρύ φά-
σμα ερευνητικών θεμάτων, όπως ο σχεδιασμός
ενός μοναδικού παράκτιου φράγματος προστα-
σίας από τσουνάμι, η ανάπτυξη ακτινοθεραπεί-
ας υψηλής τεχνολογίας για ασθενείς με καρκίνο
στο κεφάλι και τον τράχηλο, η διερεύνηση της
παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης σε πραγματικό χρόνο μέσω της τεχνολογίας
GPS, και η παραγωγή νέων αποδοτικών και χα-
μηλού κόστους φωτοβολταϊκών.
Το 44% των υποψηφίων που επιλέχθηκαν υπά-
γονταν στον τομέα των φυσικών και μηχανο-
λογικών επιστημών, το 38% στον τομέα των
βιοεπιστημών και το 18% στον τομέα των κοι-
νωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
Συνολικά, στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού,
υποβλήθηκαν 3.329 προτάσεις, εκ των οποίων
επιλέχθηκε μόνο το 95 των υποψηφιοτήτων,
λόγω του σημαντικά αυξημένου ανταγωνισμού.
Επιχορηγήσεις έλαβαν ερευνητές 34 διαφορετι-
κών εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε 162
διαφορετικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη.
Επιλέξιμοι για τις επιχορηγήσεις του ΕΣΕ είναι
ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας, με ερευ-
νητική πείρα 2 έως 7 ετών μετά την ολοκλήρω-
ση των σπουδών για απόκτηση διδακτορικού (ή
άλλου ισοδύναμου πτυχίου), και υψηλού επιπέ-
δου επιστημονικές επιδόσεις. Η έρευνα πρέπει
να διεξάγεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό
ίδρυμα (γνωστό και ως ίδρυμα υποδοχής), το
οποίο βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε
συνδεδεμένη χώρα.
Οι επιστήμονες που έλαβαν επιχορήγηση στο
πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού θα έχουν επι-
πλέον τη δυνατότητα να συγκροτήσουν τις δικές
τους ερευνητικές ομάδες με περισσότερους από
1.000 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς
φοιτητές που θα υπάγονται στο ΕRC. Με αυτόν
τον τρόπο, το ΕRC συμβάλλει στην υποστήριξη
μιας νέας γενιάς κορυφαίων ερευνητών στην
Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα
ΙΔΕΕΣ, παρέχοντας πληροφόρηση, αλλά και
υποστήριξη στις ελληνικές ερευνητικές ομάδες
για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τον Σε-
πτέμβριο του 2012, μάλιστα, εξέδωσε μελέτη για
την αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στο
Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ ("5 years of Excellence
in the European Research Area, 2007-2011: the
case of Greece"), στην οποία παρουσιάζονται
οι Έλληνες ερευνητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, η απορρόφηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων, η γεωγραφική κατανομή των πόρων,
η αριστεία ανά επιστημονικό πεδίο, η θέση της
χώρας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊ-
κές χώρες, κ.λπ. Τα αποτελέσματα της μελέτης
παρουσιάζονται στο τεύχος 88 του περιοδικού
"Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" του ΕΚΤ.
info
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
Μελέτη "5 years of Excellence in the
European Research Area, 2007-2011, The
case of Greece"
Αφιέρωμα του περιοδικού ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
στο ERC και την ελληνική συμμετοχή (τ.88)
Εθνικό ΚέντροΤεκμηρίωσης
Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
κών Χαρτών για τις Ερευνητικές Υποδομές από
την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελλά-
δα, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και
τις Σκανδιναβικές Χώρες. Η Sara Moore από το
European Science Foundation παρουσίασε επί-
σης τα αποτελέσματα του έργου MERIL για τη
χαρτογράφηση των υφιστάμενων Ερευνητικών
Υποδομών στην Ευρώπη.
Η απογευματινή συνεδρία ήταν αφιερωμένη
σε θέματα διαχείρισης των Ερευνητικών Υπο-
δομών. Εκπρόσωποι από τις ακόλουθες Υπο-
δομές παρουσίασαν το έργο τους, τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν και τις προοπτικές
για το μέλλον: CLARIAH (CLARIN + DARIAH)-
Common Lab Research Infrastructures for Arts
and Humanities, CLPU-Pulsed Laser Center ICTS
(μέλος LaserLab Europe), PCISBIO-Portuguese
Centre for Integrated Structural Biology (μέ-
λος του INSTRUCT ESFRI RI), European Marine
Biological Resource Centre, European Grid
Initiative και SKA-Square Kilometre Array.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
έργου EuroRIs-Net+ από το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης (ΕΚΤ) και τα Εθνικά Σημεία Επαφής
της Πορτογαλίας (FCT) και της Κύπρου (Ίδρυμα
Προώθησης της Έρευνας).
Οι παρουσιάσεις είναι ήδη διαθέσιμες στο Πα-
ρατηρητήριο για τις Ερευνητικές Υποδομές που
αναπτύσσει το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του EuroRIs-
Net+. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
από το ΕΚΤ (Γεωργία Τζένου, e-mail: tzenou@
ekt.gr).
info
EuroRis-Net+
EuroRis-Net+ Observatory for RIs (παρου-
σιάσεις εκδήλωσης)
Βίντεο εκδήλωσης