Page 30 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

28
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06- 08/2013
Ερευνητικές Υποδομές:
Εθνικοί Οδικοί Χάρτες & Ορίζοντας
2020 στο διεθνές συνέδριο του EuroRIs-Net+
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής
του ευρωπαϊκού δικτύου των Εθνικών Σημείων
Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές (EuroRIs-
Net+), διοργάνωσε διεθνή συνάντηση εργασίας
για τις Ερευνητικές Υποδομές στις 5 Ιουλίου,
στη Λισαβόνα. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε
η μέχρι σήμερα πολιτική της ΕΕ για τις Ερευ-
νητικές Υποδομές, τα νέα χαρακτηριστικά του
προγράμματος στον Ορίζοντα 2020, εθνικοί
οδικοί χάρτες, αλλά και θέματα διαχείρισης των
υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ηλε-
κτρονικές ερευνητικές υποδομές.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν περίπου 250
εκπρόσωποι της ερευνητικής, ακαδημαϊκής,
επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτικοί εκ-
πρόσωποι από την Ευρώπη και τρίτες χώρες.
Ο εκπρόσωπος του ESFRI (European Strategy
Forum on Research Infrastructures) Giorgio
Rossi παρουσίασε τις μέχρι σήμερα πολιτικές
της ΕΕ για τις Ερευνητικές Υποδομές, υπογραμ-
μίζοντας την ανάγκη για ένα εφικτό βιώσιμο
σχεδιασμό για τις Υποδομές, με όραμα για το
μέλλον. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Philippe Froissard παρουσίασε τις αλλαγές
του προγράμματος από το 7ο Πρόγραμμα Πλαί-
σιο για την Έρευνα στον Ορίζοντα 2020, με έμ-
φαση σε νέα χαρακτηριστικά όπως η ενίσχυση
του ανθρώπινου δυναμικού και του δυναμικού
καινοτομίας των Υποδομών.
Ακολούθησαν παρουσιάσεις των Εθνικών Οδι-
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο & CIP
Νέα έκδοση ΕΚΤ
για
Ερευνητικά Clusters & Περιφερειακή Ανάπτυξη
20 ελληνικοί οργανισμοί απορρόφησαν περισσότερα
από 2,5 εκατ. ευρώ για τη συγκρότηση ερευνητικών
περιφερειακών clusters και τη συνεργασία τους με
αντίστοιχες δομές από όλη την Ευρώπη, σύμφωνα
με τη μελέτη "Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή
Ανάπτυξη 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή" που
εξέδωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η
μελέτη συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμμα-
τος "Περιφέρειες της Γνώσης (REGIONS, RoK)" (Ειδικό
Πρόγραμμα "Ικανότητες", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για
την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των πε-
ριφερειών της Ευρώπης μέσω συσπειρώσεων με
γνώμονα την έρευνα (research-driven-clusters) που
συνδέουν ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις
και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από την ίδια γε-
ωγραφική περιφέρεια. Το πρόγραμμα ενσωματώνει
την έρευνα και την καινοτομία στη στρατηγική για
την περιφερειακή ανάπτυξη, προωθεί τη διακρατική
συνεργασία ερευνητικών clusters και υποστηρίζει τις
συνέργειες μεταξύ Διαρθρωτικών Ταμείων και ευρωπαϊκών προγραμμά-
των για την έρευνα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 69 έργα
από όλη την Ευρώπη (κύρια προκήρυξη REGIONS-1), στα οποία συμμετεί-
χαν 851 οργανισμοί (αριθμός συμμετοχών, όχι μεμονωμένοι οργανισμοί),
απορροφώντας 114,88 εκατ. ευρώ. Οι ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν
σε 8 έργα (27 συμμετοχές, 20 μοναδικοί οργανισμοί) με την κοινοτική
χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 2,54 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά το θεματικό πεδίο των έργων με ελληνική συμμετοχή, 3 χρη-
ματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης με θέμα "Έρευνα και ΜΜΕ
& Αγροτική Οικονομία" (θεματικά πεδία ελληνικών έργων: Γεωπονία, Τρό-
φιμα, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Τουρισμός), 3 στην προκήρυξη
"Βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων" (θεματικά πεδία ελληνικών
έργων: Διαχείριση υδάτων, Ενεργειακή εκμετάλλευση βιομάζας) και από
1 στις προκηρύξεις "Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα" (θε-
ματικό πεδίο ελληνικού έργου: Καινοτομία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας) και "Αποτελεσματική χρήση πόρων" (θεματικό πεδίο ελληνικού
έργου: Διαχείριση υδάτων»).
Στα έργα συμμετέχουν 4 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (απορρόφηση
0,49 εκατ. ευρώ), 2 ερευνητικά κέντρα (απορρόφηση 0,61 εκατ. ευρώ), 6
ιδιωτικοί οργανισμοί/επιχειρήσεις (απορρόφηση 0,53 εκατ. ευρώ), 6 δη-
μόσιοι οργανισμοί που δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνα,
κυρίως φορείς περιφέρειες, επιμελητήρια, κ.λπ. (απορρόφηση 0,64 εκατ.
ευρώ) και 2 άλλοι οργανισμοί, κυρίως σύνδεσμοι/συ-
νομοσπονδίες (απορρόφηση 0,25 εκατ. ευρώ).
Οι περισσότερες συμμετοχές προέρχονται από τις
περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης (7 συμμε-
τοχές η κάθε περιφέρεια) και ακολουθούν η Κεντρική
Μακεδονία (6 συμμετοχές), η Δυτική Μακεδονία (5
συμμετοχές) και η Αττική (2 συμμετοχές). Η Κεντρική
Μακεδονία και η Κρήτη εκπροσωπούνται σε 3 έργα
η κάθε μία, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες (Δυτική
Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Αττική) σε 2 έργα.
Σημειώνεται ότι σε 5 από τα 8 έργα που χρηματοδο-
τήθηκαν, οι οργανισμοί προέρχονται από μία μόνο
ελληνική περιφέρεια.
Το ΕΚΤ εξέδωσε τη μελέτη στο πλαίσιο του θεσμικού
του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση
επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και
την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονι-
κής και ερευνητικής δραστηριότητας. Εντάσσεται σε
σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) με αξιόπιστα
στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις
του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Βασίζεται σε στοιχεία του
Εθνικού Σημείου Επαφής, καθώς και σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και στοιχεία από την κοινοτική υπηρεσία CORDIS και τη βάση δεδο-
μένων e-CORDA.
Σημειώνεται πως το ΕΚΤ υποστήριξε ενεργά τους ελληνικούς οργανι-
σμούς στην υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση έργων και τη διάδο-
ση των αποτελεσμάτων τους. Συμμετείχε επίσης, ως επικεφαλής των
επικοινωνιακών δράσεων, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Σημείων
Επαφής για το πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης" (TRANS REG NCP,
2008-2013).
info
Έκδοση "Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2007-
2013: η συμμετοχή της Ελλάδας"
Δείκτες Έρευνας &Καινοτομίας
- /2013