Page 29 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

06 - 08/2013 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
27
Αφιέρωμα
info
Διαδικτυακή πύλη
Open Education Europa
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη "Open
Education Europa" (www.openeducationeuropa.eu). Στόχος της
πύλης αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στους ευρωπαϊ-
κούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, διαφορετικών γλωσσών
ώστε να είναι διαθέσιμοι σε σπουδαστές, καθηγητές και ερευνη-
τές.
Ως βάση της πύλης λειτούργησε η προηγούμενη πύλη www.
elearningeuropa.info, η οποία από το 2002 υποστήριζε την εκ-
παιδευτική διαδικασία μέσω της τεχνολογίας. Η πύλη αυτή, η
οποία φιλοξενούσε 38.000 εγγεγραμμένους χρήστες, με έναν
μέσο όρο 55.000 επισκεπτών μηνιαίως, λειτούργησε ως σημείο
συνάντησης όσων αναζητούν την αλλαγή και την καινοτομία
στην εκπαίδευση.
H νέα πύλη "Open Education Europa" αποτελεί μια δυναμική
πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία ανοικτού λογισμι-
κού που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα απαραίτη-
τα εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία και συζήτηση. Επιπλέον,
η επιφάνεια διεπαφής της πύλης είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες
ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να είναι σε
οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ. Η πύλη διαμορφώνεται έτσι ώστε
να εξυπηρετεί τρεις κύριες κατευθύνσεις.
Πρώτον, η ενότητα
"Αναζήτηση"
διαθέτει ανοικτά μαθήματα,
MOOCs και OER που προσφέρονται από κορυφαία ευρωπαϊκά
ιδρύματα. Στο τμήμα αυτό ο χρήστης επίσης μπορεί να εντοπί-
σει ποια μαθήματα, MOOCs και OER προσφέρονται από το κάθε
ίδρυμα.
Δεύτερον, η ενότητα
"Μοιραστείτε"
συνθέτει τον χώρο όπου οι
χρήστες της πύλης μπορούν να ανταλλάξουν και να συζητήσουν
λύσεις για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα και προβλήματα. Ακα-
δημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, φοιτητές και άλλοι ενδιαφε-
ρόμενοι συγκεντρώνονται εδώκαι μοιράζονται πληροφορίες και
απόψεις μέσω των blog, την ενημέρωση για προσεχείς εκδηλώ-
σεις και συμμετέχοντας σε θεματικές συζητήσεις.
Τρίτον, η ενότητα
"Σε βάθος"
φιλοξενεί το eLearning Papers (το
δημοφιλέστερο παγκοσμίως ηλεκτρονικό περιοδικό που αναφέ-
ρεται στην ανοικτή εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες), παρέχει
ολοκληρωμένη λίστα ευρωπαϊκών έργων, αναδεικνύει τα τελευ-
ταίανέα της εκπαίδευσης καθώς και τιςπιοπρόσφατες δημοσιεύ-
σεις ακαδημαϊκών άρθρων.
Η διαδικτυακή πύλη "Open Education Europa" αποτελεί την ευ-
ρωπαϊκήαπάντησηστοκίνημα τηςανοικτής εκπαίδευσης και της
δημιουργίας MOOCs. Η πλατφόρμα μαθημάτων χαρακτηρίζεται
από μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, την ανεξάρτητη
μάθηση, την ποιότητα και την αναγνώριση. Πρωταρχικός της
στόχος είναι η διαπαιδαγώγηση του κοινού της. Σημαντικό είναι
το γεγονός ότι λειτουργεί ως ανοικτή συνεργασία μεταξύ των ιν-
στιτούτων που ασπάζονται την αξία της καινοτομίας στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.
Τα MOOCs σημαίνουν μόνο την αρχή της πρωτοβουλίας για την
ανοικτή εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η πύλη αυτή μπορεί να λει-
τουργήσει διορατικά για το μέλλον της εκπαίδευσης σε συνδυα-
σμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Διαδικτυακή πύλη Open Education Europa
Digital Agenda and Education
ΕΕ: Εκπαίδευση και κατάρτιση
Ανακοίνωση ΕΕ για το "Άνοιγμα της εκπαίδευσης: Καινοτόμοι μεθόδοι
διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω των νέων τεχνολογιών και
των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων"
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της ΕΕ: "Ανάλυση και χαρτογρά-
φηση των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης για όλους
μέσω των νέων τεχνολογιών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων
στην Ευρώπη"
Ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΟΟΣΑ και εκπαίδευση
Education at a Glance 2013: OECD Indicators
Έκθεση ΟΟΣΑ: Education Today 2013