Page 4 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

Ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρη-
ματοδότηση έχουν πλέον οι επιχειρήσεις σε
ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη
για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, ώστε να περι-
λαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ: το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ).
Παρέχοντας κατανοητές, πλήρεις και επικαι-
ροποιημένες πληροφορίες, η νέα ενιαία πύλη
(http://europa.eu/youreurope/business)
δίνει
τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να ενημε-
ρωθούν για χρηματοδότηση άνω των 100 δισ.
ευρώ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ
για την περίοδο 2007-2013.
Με τη διεύρυνση της ενιαίας πύλης, ο αριθμός
των τραπεζών και των αμοιβαίων κεφαλαίων-
εταίρων διπλασιάζεται σε περισσότερα από
1.000 και ενισχύεται μια σημαντική πηγή πλη-
ροφοριών για τη χρηματοδότηση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων, δανείων
και επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Γνωρίζοντας ότι η πρόσβαση στην τόσο ανα-
γκαία για αυτές χρηματοδότηση αποτελεί μεί-
ζον πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην Ευρώπη, ο Antonio Tajani, αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρ-
μόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματι-
κότητα, καθώς και ο Johannes Hahn, επίτροπος
αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής,
διαβεβαίωσαν ότι η Επιτροπή είχε θέσει ως βα-
σική προτεραιότητα να απλουστευθούν οι δια-
δικασίες και να περιοριστούν τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν.
Με την προσθήκη των διαρθρωτικών ταμείων
της ΕΕ στην ενιαία διαδικτυακή πύλη να αποτε-
λεί σημαντικό ορόσημο, τα κράτη μέλη και οι
περιφέρειες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν
τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, δεδομένου ότι
συμβάλλουν καταλυτικά στην πραγματοποί-
ηση των καίριων επενδύσεων για την ώθηση
της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με το έγγραφο με τίτλο "Προοπτικές
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών μικρών
επιχειρήσεων", το επιχειρηματικό περιβάλλον
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώ-
πη είχε επιδεινωθεί, καθώς και οι τράπεζες της
ευρωζώνης έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
των πελατών τους.
Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν
το ένα τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων που ζήτησαν δάνειο, είτε δεν κατάφεραν
να εγκριθεί η αίτησή τους, είτε δανείστηκαν
ποσό μικρότερο της αίτησής τους. Επομένως,
δεδομένου ότι τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν
διαθέσει ήδη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
περίπου 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-
2013, οι επικαιροποιημένες πληροφορίες και
η εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της
ΕΕ ήταν αναγκαία μέτρα, σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά.
Η νέα ενιαία πύλη για τα χρηματοδοτικά μέσα
της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περι-
λαμβάνει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινο-
τομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP), τον μη-
χανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το
μέσο επιμερισμού του κινδύνου (7o Πρόγραμ-
μα Πλαίσιο), τα δάνεια της ΕΤΕ για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, και, με τις νέες προσθήκες,
τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προ-
γράμματα των κρατών μελών για την υλοποίη-
ση των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή.
Στην ενιαία πύλη ο χρήστης μπορεί να βρει
εξατομικευμένη χρηματοδότηση, ανάλογα με
ανάγκες του, όπως το μέγεθος της επιχείρησης
και τις επενδυτικές του προτεραιότητες.
Οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αί-
τησης για χρηματοδότηση με τη στήριξη της
ΕΕ, μέσω μίας από τις περίπου 1.000 τράπεζες
και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι
αρκετά λεπτομερείς. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε
διάφορες γλώσσες της ΕΕ και προσβάσιμη από
όλα τα κράτη μέλη της, καθώς και από τις υπο-
ψήφιες χώρες.
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012 τα χρη-
ματοδοτικά μέσα του προγράμματος-πλαισίου
για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
(CIP) χορήγησαν σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε εγγυή-
σεις και περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ σε επι-
χειρηματικά κεφάλαια, ενώ ο κ. Antonio Tajani
έχει ζητήσει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός
των χρηματοδοτικών μέσων του CIP κατά 19
εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους σε χρηματο-
δότηση.
2
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06-08/2013
Νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ
για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
info
Your Europe - Access to Finance