Page 5 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

06 - 08/2013 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
Διεθνή εκδήλωση για επιχειρηματικές συνερ-
γασίες διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο πλαίσιο της διημερίδας "Αναπτυξιακή
Στρατηγική - Ευρώπη 2020: Προώ-
θηση Επιχειρηματικών Συνεργα-
σών στην Πορτογαλία", στις 29
Νοεμβρίου, στη Λισαβόνα. Η
εκδήλωση αποτελεί πρωτο-
βουλία του Antonio Tajani,
Αντιπροέδρου της ΕΕ και
αρμόδιου για τη Βιομηχα-
νία και την Επιχειρηματικό-
τητα, σε συνεργασία με το
Europe Enterprise Network-
PORTUGALINOVA NET και
τον οργανισμό aicep Portugal
Global. Στις 28 Νοεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί, επίσης, συνέδριο
για επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες στην Πορτογαλία. Το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe
Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή
ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκ-
δήλωση.
Η πρωτοβουλία στοχεύει στη συνεργασία επι-
χειρήσεων από την Πορτογαλία με επιχειρήσεις
από χώρες εντός και εκτός Ευρώπης σε τομείς
που συνεισφέρουν σημαντικά στην εγχώρια
ανάπτυξη. Απευθύνεται, κυρίως, σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς που
επιθυμούν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν
τις δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η εκδήλωση καλύπτει όλους τους θε-
ματικούς τομείς, με έμφαση σε:
Θαλάσσια Οικονομία, Υγεία,
Τουρισμό, Αυτοκινητικά Εξαρ-
τήματα, Αεροναυτικά Εξαρ-
τήματα, Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών,
Γεωργία και Τρόφιμα, Βιο-
μηχανία Χαρτιού και Πολτο-
ποίηση Χαρτιού και Κέντρα
Παροχής Κοινών Υπηρεσιών.
Οι συμμετέχοντες στις επιχει-
ρηματικές συναντήσεις θα έχουν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν
σχετικά με επιχειρηματικές και επενδυ-
τικές δυνατότητες που προσφέρει η αγορά της
Πορτογαλίας, να ενημερωθούν για τις εγχώριες
επιχειρήσεις, να συζητήσουν δυνητικές συνερ-
γασίες και να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους
σε ένα εξαιρετικά ευρύ δίκτυο.
Το Enterprise Europe Network-Hellas
στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρή-
σεων
Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύ-
τερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής
υποστήριξης στον κόσμο. Ξεκίνησε να λει-
τουργεί το 2008 και περιλαμβάνει πλέον 600
τοπικούς οργανισμούς σε 54 χώρες σε Ευρώπη,
Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική. Υποστηρίζει
περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος
σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συ-
νεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
Στην Ελλάδα, το δίκτυο Enterprise Europe
Network-Hellas
(www.enterprise-hellas.gr)
αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους,
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορι-
κά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιω-
μένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Παρέχει υπη-
ρεσίες για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία,
ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινο-
τομία και μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της
συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και
Τεχνολογία. Συντονιστής του ελληνικού δικτύου
είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Διεθνής εκδήλωση για
επιχειρηματικές συνεργασίες
στην Πορτογαλία
info
B2B Επιχειρηματικές Συναντήσεις στην
Πορτογαλία
Enterprise Europe Network - Helas
Ενημερωτική συνάντηση με θέμα
τη βάση δεδομένων PostgreSQL
διοργάνωσαν στις 26 Ιουνίου στην
Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού
/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (EKT) στο πλαίσιο
του Enterprise Europe Network -
Hellas. Η εκδήλωση απευθυνόταν
σε εταιρείες και προγραμματιστές
που ενδιαφέρονται να ενημερω-
θούν για την χρήση της PostgreSQL
σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα με
υψηλές απαιτήσεις.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν εφαρμογές
από τη χρήση της PostgreSQL σε επιχειρησιακά
περιβάλλοντα, με έμφαση σε προηγμένες λει-
τουργίες που είναι εφάμιλλες με τις εμπορικές
βάσεις δεδομένων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε
ένα σύντομο εργαστήρι με τα βασικά στοιχεία
εγκατάστασης, παραμετροποίησης και χρήσης
της PostgreSQL. Στην εκδήλωση έγινε παρου-
σίαση του δικτύου Enterprise Europe Network
- Hellas και των υπηρεσιών που προσφέρει.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
της εκδήλωσης περιελάμβανε
τις ακόλουθες παρουσιάσεις;
α) Εισαγωγή στην PostgreSQL
- Χρήση σε επιχειρησιακό
περιβάλλον (ομιλητής Δη-
μήτρης Αγγελάκος, HELLUG
- postgresql.gr), β) Χρήση της
PostgreSQL σε συστήματα
διοδίων στην Ελλάδα (ομιλή-
τρια Ιωάννα Μπούζου, Bee
Tech ΑΕ), γ) Μετάβαση της τε-
χνολογικής πλατφόρμας Mint
από την Oracle στην Postgres
(ομιλητής Ξενοφών Παπαδόπουλος, Upstream),
δ) Εργαστήρι Εγκατάστασης, παραμετροποίη-
σης και χρήσης PostgreSQL (συντονιστής Κώ-
στας Μαϊστρέλης, HELLUG - postgresql.gr).
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λο-
γισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/
ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει
στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθε-
ρου Λογισμικού, του Ανοικτού Περιεχομένου
και των Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής
στον χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου
τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ
παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο
γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοι-
κτές τεχνολογίες. Συνεργάζεται επίσης με τα
Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA.
Εκδήλωση για προηγμένες εφαρμογές της βάσης δεδομένων
PostgreSQL
info
Παρουσιάσεις / Βίντεο της ημερίδας
Οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες στο
αποθετήριο Ήλιος
PostgreSQL
ΕΕΛ/ΛΑΚ