Page 6 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

Καινοτόμες και με ισχυρά δείγματα οικολογι-
κής συνείδησης ήταν οι εικονικές επιχειρήσεις
τις οποίες δημιούργησαν και παρουσίασαν στο
κοινό οι 12 καλύτερες μαθητικές ομάδες από
11 λύκεια και ένα γυμνάσιο, που πήραν μέρος
στην τελική φάση του πανελλαδικού διαγωνι-
σμού "Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2013". Τον
διαγωνισμό διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρο-
νιά το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/JA
Greece, στις εγκαταστάσεις του μη κερδοσκοπι-
κού Ινστιτούτου Τεχνολογίας AIT, στην Παιανία
Αττικής.
Το πρώτο βραβείο έλαβε η ομάδα του Κολλε-
γίου Ανατόλια, από τη Θεσσαλονίκη, παρουσι-
άζοντας τη μαθητική επιχείρηση "RevoRootion
Inc". Η επιχειρηματική τους ιδέα βασίστηκε στη
σχεδίαση και κατασκευή ενός αυτόματου πο-
τιστικού συστήματος, που λειτουργεί με υπο-
λογιστικό λογισμικό, το οποίο βασίζεται σε αι-
σθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας και της
υγρασίας του εδάφους, επιτυγχάνει μηδενική
σπατάλη νερού και είναι ειδικό για τη φροντίδα
ευαίσθητων φυτών.
Οι νικητές εκπροσώπησαν τη χώρα μας στον
αντίστοιχο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό "Καλύτε-
ρη Εικονική Επιχείρηση 2013" που διοργάνωσε
το Junior Achievement Europe και το JA - YE
Europe, από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2013, στο
Λονδίνο. Στον διαγωνισμό αυτό διαγωνίσθηκαν
ανάμεσα σε 34 μαθητικές ομάδες και περισσό-
τερους από 250 μαθητές από όλη την Ευρώπη.
H ελληνική ομάδα από τη Θεσσαλονίκη εντυ-
πωσίασε με την οικονομική διαχείριση της εται-
ρίας της κατακτώντας την διάκριση “Financial
Management in Βusiness Award”.
Το δεύτερο βραβείο κέρδισε μαθητική ομά-
δα από το Α' Λύκειο του Αρσακείου Ψυχικού,
η οποία παρουσίασε την κοινωνική εικονική
επιχείρηση "Sine Qua Non", δημιουργώντας
μία ολοκληρωμένη υπηρεσία προστασίας που
βασίζεται σε "εργαλείο-καθοδηγητή" (ατομικό
περικάρπιο) και περιλαμβάνει σωτήριες πληρο-
φορίες για άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις.
Το τρίτο βραβείο έλαβε η ομάδα "IstArt" από
το 3ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς που δημιούργη-
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία φέρνει σε
επαφή κάθε λογής καλλιτέχνες με το ευρύ κοινό
και έχει ως στόχο την αγοραπωλησία ή και πα-
ραγγελία έργων τέχνης.
Για πρώτη χρονιά φέτος δόθηκαν και δύο βρα-
βεία "Ευ αγωνίζεσθαι" τα οποία έλαβαν η ομά-
δα WPA (We promote Aminteo) του Γυμνασίου
Αμυνταίου Φλώρινας, για τη δημιουργία ιστοσε-
λίδας με σκοπό την προώθηση των προϊόντων
πλήθους επιχειρήσεων του Δήμου Αμυνταίου
εκτός των ορίων της ευρύτερης περιοχής, και
η ομάδα "You Drive" του ΕΠΑΛ Καλλονής Μυτι-
λήνης για τη δημιουργία μαθητικής επιχείρησης
με στόχο την παροχή υπηρεσιών τουριστικού
μάρκετινγκ στο νησί, με τη χρήση τεχνολογιών
WEB 2.0.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του φετινού
διαγωνισμού, ο πρόεδρος του ΣΕΝ/ JA Greece,
Χρ. Τσάγκος, τόνισε: "Όλες οι μαθητικές ομάδες
που διαγωνίστηκαν φέτος εντυπωσίασαν για το
υψηλό επίπεδο της δουλειάς τους, την έντονη
κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία τους
και την υποδειγματική αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων του Internet και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης".
Με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας των νέων επιστημόνων,
του πολυτιμότερου ανθρώπινου κεφαλαίου
που διαθέτει σήμερα η χώρα, ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υλοποι-
εί την πρωτοβουλία "Μαζί στην Εκκίνηση!",
σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα
και ερευνητικά κέντρα και με τη συμμετοχή
δικτύου επιχειρήσεων - μελών του.
Στόχοι του ΣΕΒ είναι να αλλάξει η αντίληψη
των νέων για το επιχειρείν, να αναδειχθεί μία
νέα γενιά καινοτόμων και εξωστρεφών επι-
στημόνων-υποψήφιων επιχειρηματιών, να
δημιουργηθούν θέσεις ποιοτικής απασχό-
λησης και να προωθηθεί η στενή σχέση της
έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότη-
τα στην Ελλάδα.
Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργα-
σία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη συμμετοχή
του δικτύου Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και του
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", το οποίο μαζί με την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν ήδη δύο
χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην Αθήνα
(Bιβλιοθήκη ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος") και τον
Βόλο (αναπαλαιωμένο Κτίριο Καπνού).
Κύριος άξονας της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ
είναι η χρήση του θεσμού του εθελοντή μέ-
ντορα που στη συγκεκριμένη περίπτωση
προέρχονται από επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα περισσότερα
από 30 ανώτατα και ανώτερα στελέχη των
εταιριών-μελών του ΣΕΒ έχουν δηλώσει τη
συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία "Μαζί
στην Εκκίνηση". Με τη συνεργασία εξειδι-
κευμένων συμβούλων και με τη συμβολή
των μεντόρων η πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΒ
στοχεύει στην προσφορά υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών στους νέους επιχειρηματίες-
επιστήμονες, όπως:
u
Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν
στην επιχειρηματικότητα, τον επιχειρηματικό
σχεδιασμό και την υλοποίηση.
u
Κατευθύνσεις ως προς την εφαρμογή του
επιχειρηματικού τους σχεδίου.
u
Επιμόρφωση-ενδυνάμωση της προσωπι-
κής αποτελεσματικότητάς τους.
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
4
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06 - 08/2013
"Μαζί στην Εκκίνηση!"
: Μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ που
ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων
Τα βραβεία του Πανελλαδικού Διαγωνισμού
"Kαλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2013"
info
Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/JA
Greece