Page 25 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

06 - 08/2013 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
23
Το σχέδιο δράσης "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης"
που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
στόχο την αντιμετώπιση ψηφιακών προβλημά-
των στην εκπαίδευση, τα οποία παρεμποδίζουν
τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παρέχουν
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ψηφιακές
δεξιότητες οι οποίες θα απαιτούνται για το 90%
των θέσεων εργασίας έως το 2020. Στο πλαίσιο
αυτό η Επιτροπή εγκαινίασε τον νέο δικτυα-
κό τόπο "Ανοικτή Εκπαίδευση Europa", που θα
επιτρέπει σε σπουδαστές, επαγγελματίες και
εκπαιδευτικά ιδρύματα να μοιράζονται δωρεάν
Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.
Συνοπτικά, το "Άνοιγμα της Eκπαίδευσης" εστι-
άζει σε τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, επιδιώ-
κει τη δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς,
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους προκει-
μένου να καινοτομήσουν. Δεύτερον, αποβλέπει
στην αυξημένη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευ-
τικών Πόρων, εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευ-
τικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρη-
ματοδότηση είναι διαθέσιμα σε όλους. Τέλος,
επιδιώκει τη βελτίωση της υποδομής των Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και της συνδεσιμότητας στα σχολεία. Σημειώ-
νεται ότι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι είναι το
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται
ελεύθερα και ανοικτά σε εκπαιδευτικούς, φοι-
τητές, μαθητές και όσους μελετούν ατομικά, για
χρήση ή επαναχρησιμοποίηση, με σκοπό τη δι-
δασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα.
Η ανάγκη για ένα οργανωμένο πρόγραμμα
ανοικτής ψηφιακής εκπαίδευσης κρίνεται ως
επιτακτική, καθώς η αλλαγή αυτή θα πρέπει να
διαμορφωθεί από εκπαιδευτές και υπεύθυνους
για τη χάραξη πολιτικής, και όχι ως κάτι που
απλώς συμβαίνει.
Επικεφαλείς της πρωτοβουλίας αυτής είναι, από
κοινού, η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος
αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού,
πολυγλωσσίας και νεολαίας, και η κ. Neelie
Kroes, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια
για το Ψηφιακό Θεματολόγιο.
"Το εκπαιδευτικό τοπίο μεταβάλλεται σημαντι-
κά, από το σχολείο έως το πανεπιστήμιο και πέ-
ραν αυτού: η ανοικτή εκπαίδευση που βασίζεται
στην τεχνολογία θα είναι σύντομα "αναγκαία",
όχι μόνο "χρήσιμη", για όλες τις ηλικίες. Πρέπει
να προσπαθήσουμε περισσότερο για να εξα-
σφαλιστεί ότι ιδιαίτερα οι νέοι θα είναι εφοδια-
σμένοι με τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζο-
νται για το μέλλον τους. Δεν αρκεί να γνωρίζουν
πώς μπορούν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή
ή ένα πρόγραμμα, χρειαζόμαστε νέους που να
μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προ-
γράμματα. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης αφορά
τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων σε
νέες μεθόδους μάθησης, έτσι ώστε οι πολίτες
μας να είναι πιο απασχολήσιμοι, δημιουργικοί,
καινοτόμοι και επιχειρηματικοί" δήλωσε η επί-
τροπος Α. Βασιλείου.
Η Αντιπρόεδρος Neelie Kroes πρόσθεσε: "Το
όραμά μου είναι να έχει κάθε τάξη ψηφιακό εξο-
πλισμό έως το 2020. Η εκπαίδευση πρέπει να
συνδέεται με την πραγματική ζωή, δεν μπορεί
να είναι ένας παράλληλος κόσμος. Οι νέοι επιθυ-
μούν να χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία σε
όλες τις πτυχές της ζωής. Χρειάζονται ψηφιακές
δεξιότητες για την απόκτηση εργασίας. Όλα τα
σχολεία και τα πανεπιστήμια μας, όχι μόνο ορι-
σμένα από αυτά, πρέπει να αντικατοπτρίζουν
αυτή την πραγματικότητα."
Οι πρωτοβουλίες που συνδέονται με το "Άνοιγ-
μα της Eκπαίδευσης" θα χρηματοδοτηθούν με
στήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+, το νέο
πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κα-
τάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και το
Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας, καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία
της ΕΕ. Το σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλι-
σμού που θα υποστηρίζεται από το Erasmus+
θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο κοινό με "ανοι-
κτές άδειες".
Η ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα της πρω-
τοβουλίας θα φανούν σε βάθος χρόνου, καθώς
το χρονοδιάγραμμα των 24 δράσεων του έργου
ποικίλλει. Για παράδειγμα η διαδικτυακή πύλη
"Ανοικτή Εκπαίδευση Europa" έχει ήδη ξεκι-
νήσει, ενώ άλλες δράσεις θα εγκαινιαστούν το
2015. Κάποια άλλα προγράμματα επίσης θα με-
γεθυνθούν ως προς την κλίμακα άλλων έργων.
Αφιέρωμα
Χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας
Η πρωτοβουλία "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" προτείνει και επιδιώκει δρά-
σεις προς ένα πιο ανοικτό περιβάλλον μάθησης με στόχο την υψηλότερη
ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση. Συνεισφέρει επίσης
στους σκοπούς του έργου Europe 2020 να δώσει ώθηση στην ανταγωνι-
στικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ μέσω ενός εργατικού δυναμικού με κα-
λύτερες ικανότητες, στοχεύοντας σε αυξημένα ποσοστά εργασίας.
Συνεισφέρει σε ένα από τα πρωταρχικά σχέδια της ΕΕ για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση της τριτοβάθμιας ή
ανάλογου επιπέδου εκπαίδευσης. Παράλληλα, βασίζεται στις πρόσφατες
πρωτοβουλίες "Rethinking Education", "European Higher Education in the
World" καθώς και την πρωταρχική δράση του έργου "Digital Agenda and
Education".
Το έργο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" παρουσιάζεται ως σημαντικό γιατί
στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της χρήσης ψηφιακής τεχνο-
λογίας προς όφελός της. Σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οι
δράσεις του έργου επιδιώκουν τη δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς,
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, προκειμένου να καινοτομήσουν
μέσω της εκπαίδευσής τους στα νέα ψηφιακά μέσα.
Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη στους οργανισμούς για να επανεξετά-
σουν τις στρατηγικές τους, να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να
βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν "κοινότη-
τες πρακτικής" μεταξύ εκπαιδευτικών και να ενθαρρυνθούν τα καινοτόμα
προγράμματα σπουδών.
Επομένως, η συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανισμών και των ενδια-
φερόμενων μελών θα ενισχυθεί και μαζί θα γίνουν καλύτερα κατανοητές
οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και θα διερευνηθούν νέοι
τρόποι διδασκαλίας και μάθησης.
Επιπλέον, αποβλέπει στην αυξημένη χρήση των OER, εξασφαλίζοντας ότι
τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση εί-
ναι διαθέσιμα σε όλους. Οι OER είναι μαθησιακό περιεχόμενο, εν γένει σε
ψηφιακή μορφή, που μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ανταλλάσσο-
νται, δωρεάν για τους χρήστες. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τη μελέτη
Στόχοι