Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 36

Enterprise Europe Network – Hellas
Oι φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία
είναι οι ακόλουθοι:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και
Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ)
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΑΝΚΟ)
Επιμελητήριο Αρκαδίας
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Επιμελητήριο Καβάλας
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 36
Powered by FlippingBook