Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 4

2
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια | 12/2016 - 02/2017
Μία νέα πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επι-
χειρήσεις ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να
δώσει στους πολλούς καινοτόμους επιχειρηματίες της Ευρώπης κάθε
ευκαιρία να καταστούν παγκοσμίως πρωτοπόροι. Η πρωτοβουλία αυτή
συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ήδη η ΕΕ και προ-
σθέτει μια νέα εστίαση στις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, στη
νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και τη φορολογία.
Παρόλο που δεν υπάρχει έλλειψη καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικού
πνεύματος στην Ευρώπη, πολλές νέες επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να
επιζήσουν πέραν των πρώ-
των κρίσιμων ετών ή δοκι-
μάζουν την τύχη τους σε
κάποια τρίτη χώρα, αντί να
αξιοποιήσουν το δυναμικό
των 500 εκατομμυρίων κα-
ταναλωτών που διαθέτει η
ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι αποφασισμένη να αλ-
λάξει την κατάσταση και
να βοηθήσει τις νεοφυείς
επιχειρήσεις (start-ups) να
αναπτύξουν πλήρως τη
δυναμική καινοτομίας και
δημιουργίας θέσεων ερ-
γασίας.
Ο αντιπρόεδρος της Ε. Επι-
τροπής, Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις
επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: "Οι σημερινές νεοφυείς
επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο μπορούν αύριο να έχουν παγκόσμια επι-
τυχία. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις να παραμεί-
νουν και να αναπτυχθούν στην Ευρώπη. Με την παροχή βοήθειας για
να αντιμετωπίσουν - συχνά μη υπαρκτά - κανονιστικά εμπόδια, ώστε να
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς. Με την παρο-
χή μιας δεύτερης ευκαιρίας, χωρίς να στιγματίζονται αν η ιδέα τους δεν
ήταν επιτυχής την πρώτη φορά, και με τη βελτίωση της πρόσβασης σε
χρηματοδότηση, μέσω της τόνωσης των επενδύσεων σε ιδιωτικά επιχει-
ρηματικά κεφάλαια".
Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει ένα φάσμα υφιστάμενων και νέων δράσε-
ων για τη δημιουργία ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου, με σκοπό
να επιτρέψει τη μεγέθυνση και τη δραστηριοποίηση νεοφυών επιχειρή-
σεων σε όλη την Ευρώπη, όπως:
Βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση:
Η Επιτροπή και ο Όμιλος
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εγκαινιάζουν ένα πανευρωπαϊ-
κό ταμείο που θα επενδύει σε άλλα επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών
κεφαλαίων. Η ΕΕ θα παρέχει θεμελιώδεις επενδύσεις ύψους 400 εκατομ-
μυρίων ευρώ, κατ' ανώτατο όριο, και ο/οι διαχειριστής/-ές του ταμείου
πρέπει να εξεύρουν τουλάχιστον το τριπλάσιο ποσό από ιδιωτικές πηγές,
μοχλεύοντας τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση
επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Το ταμείο θα διοικείται από έναν ή περισσότερους επαγγελματίες και
έμπειρους διαχειριστές ταμείων, εξασφαλίζοντας μια προσέγγιση με
βάση την πραγματική αγορά. Το ταμείο θα συμπληρώνει τα υφιστάμε-
να χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις COSME και το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και
καινοτομίας "Ορίζοντας 2020".
• Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες:
Η Επιτροπή έχει υποβάλει νομο-
θετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας. Η πρό-
ταση θα επιτρέπει στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκο-
λίες να αναδιαρθρώνονται έγκαιρα, ώστε να αποφεύγεται η πτώχευση
και η απόλυση προσωπικού. Θα παρέχει επίσης την ευκαιρία σε έντιμους
επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, χωρίς να
υφίστανται κυρώσεις επειδή απέτυχαν σε προηγούμενο επιχειρηματικό
εγχείρημα, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη μετά από μια
μέγιστη περίοδο 3 ετών.
• Απλούστερη υποβολή φορολογικής δήλωσης:
Η Επιτροπή επεξεργά-
ζεται επίσης ένα φάσμα φορολογικών απλουστεύσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης της πρόσφατης πρότασης για την κοινή ενοποιημένη βάση φορο-
λογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), η
οποία προβλέπει τη στήρι-
ξη μικρών και καινοτόμων
εταιρειών που επιθυμούν
να επεκτείνουν τις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητές
τους εκτός συνόρων. Άλλες
πρωτοβουλίες περιλαμβά-
νουν σχέδια για την απλού-
στευση του συστήματος
ΦΠΑ της ΕΕ και διευρύνουν
την επικείμενη καθοδήγη-
ση σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές στα φορολογικά
συστήματα των κρατών με-
λών για τα επιχειρηματικά
κεφάλαια.
Η πρωτοβουλία δίνει επίσης έμφαση στην παροχή βοήθειας για την αντι-
μετώπιση κανονιστικών απαιτήσεων, στη βελτίωση της υποστήριξης της
καινοτομίας μέσω μεταρρυθμίσεων στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι νεοφυείς επιχει-
ρήσεις θα μπορούν να συνδέονται με δυνητικούς εταίρους, όπως επεν-
δυτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
Οι μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" αποτελούν τα πρώ-
τα βήματα προς ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και περιλαμβά-
νουν τον αναπροσανατολισμό 1,6 δισ. ευρώ για την παροχή στήριξης από
κάτω προς τα πάνω για πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς
επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης.
Το δίκτυο Startup Europe θα ενισχυθεί, ώστε να συνδέει συνεργατικούς
σχηματισμούς και περιβάλλοντα σε όλη την Ευρώπη Το 2017 η Επιτροπή
θα υποβάλει προτάσεις για μια ενιαία ψηφιακή πύλη που θα παρέχει εύ-
κολη επιγραμμική πρόσβαση σε πληροφορίες, διαδικασίες, υποστήριξη
και συμβουλές σχετικά με την ενιαία αγορά για τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις.
Το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) - μέσω των συμβούλων για
τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις - παρέχει ειδικές συμβουλευτικές
υπηρεσίες για νεοφυείς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφορι-
ών σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμπράξεις και τρόπους πρό-
σβασης σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή θα εγκρίνει
δέσμη μέτρων για τη στήριξη της χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ και θα προβεί σε ενέργειες για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης των νεοφυών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές δημόσιες
συμβάσεις, ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για την
προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων
Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής
info
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...36
Powered by FlippingBook