Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 8

6
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια | 12/2016 - 02/2017
Δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση
Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και το Κοινό Κέντρο
Ερευνών (JRC) η ετήσια έκθεση
"EU Industrial R&D Investment
Scoreboard" για το 2016, η οποία
συλλέγει τους βασικούς οικονομι-
κούς δείκτες και δείκτες Έρευνας
& Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.
Η έκδοση για το 2016 εξετάζει
την απόδοση των κορυφαίων
2.500 επιχειρήσεων που επενδύουν
σε Έρευνα & Ανάπτυξη παγκοσμίως (και οι οποίες είναι υπεύθυνες για το
90% των συνολικών δαπανών E&A από επιχειρήσεις), καθώς και τις 1.000
κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν σε Ε&Α. Ο πίνακας
αποτελεσμάτων (Scoreboard) συνοδεύεται από την ευρωπαϊκή έρευνα
για τις επενδυτικές τάσεις στον τομέα της Βιομηχανικής Έρευνας και Και-
νοτομίας.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επένδυσαν συνο-
λικά 188,3 δισ. ευρώ στην Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) κατά το οικονομικό
έτος 2015/2016, ποσό που δείχνει ετήσια αύξηση 7,5% και δίνει προβά-
δισμα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη τάση σε
παγκόσμιο επίπεδο (6,6%) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (5,9%). Οι επεν-
δύσεις στη βιομηχανική Έρευνα & Ανάπτυξη ανήλθαν στα 696 δισ. ευρώ
παγκοσμίως, με τομείς όπως το λογισμικό, τα φαρμακευτικά προϊόντα
και η αυτοκινητοβιομηχανία να τονώνουν τις επενδύσεις σε Ε&Α και τις
πωλήσεις. Οι γενικές πωλήσεις, ωστόσο, σημείωσαν πτώση 3,6% παγκο-
σμίως, κυρίως λόγω της απόδοσης των τομέων χαμηλής τεχνολογίας.
30 ευρωπαϊκές εταιρείες είναι ανάμεσα στις 100 κορυφαίες επιχειρήσεις
που επενδύουν σε Ε&Α παγκοσμίως, κυρίως από τον χώρο της αυτοκι-
νητοβιομηχανίας, των φαρμακευτικών προϊόντων και της βιοτεχνολογί-
ας, των ΤΠΕ, της αεροναυτικής και της άμυνας. Οι κορυφαίοι επενδυτές
έχουν έδρα στη Γερμανία (69,8 δισ. ευρώ), στη Γαλλία (28,5 δισ. ευρώ),
στο Ηνωμένο Βασίλειο (28,2 δισ. ευρώ) και στην Ολλανδία (14,1 δισ.
ευρώ).
Οι επιχειρήσεις με έδρα την Ασία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις
στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ειδικά εκείνες με βάση την Κίνα
(με αύξηση 24,7%, στα 49,8 δισ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι και εκεί ση-
μειώθηκε μείωση στις πωλήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας του λο-
γισμικού σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από έτος σε έτος στον τομέα
της Έρευνας & Ανάπτυξης με 12,3%, ακολουθούμενος από τους τομείς
φαρμακευτικών προϊόντων (9,8%), υλισμικού/hardware (7,6%) και αυτο-
κινητοβιομηχανίας (6,7%).
Η έκθεση "EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2016" περιλαμβάνει
και έρευνα για τις 1.000 κορυφαίες επιχειρήσεις της ΕΕ που επενδύουν σε
Ε&Α, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να προέρχονται από το Ην. Βασί-
λειο (276 επιχειρήσεις), τη Γερμανία (217 επιχειρήσεις) και τη Γαλλία (117).
Σε αυτές τις 1.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι
ακόλουθες πέντε ελληνικές επιχειρήσεις (οι πρώτες 3 επιχειρήσεις περι-
λαμβάνονται και στις κορυφαίες 2.500 επιχειρήσεις παγκοσμίως):
• PHARMATHEN: βρίσκεται στην 387η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επεν-
δύσεις 44,29 δισ. ευρώ (1553η θέση παγκοσμίως)
• GALAXIDI MARINE FARM: βρίσκεται στην 452η θέση (στην ΕΕ) με συνολι-
κές επενδύσεις 34,96 δισ. ευρώ (1845η θέση παγκοσμίως)
• NATIONAL BANK OF GREECE: βρίσκεται στην 477η θέση (στην ΕΕ) με
συνολικές επενδύσεις 32 δισ. ευρώ (1943η θέση παγκοσμίως)
• INTRALOT: βρίσκεται στην 643η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύσεις
17,83 δισ. ευρώ
• CRETA FARM: βρίσκεται στην 894η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύ-
σεις 8,31 δισ. ευρώ
Η έρευνα για τις επενδυτικές τάσεις στον τομέα της Βιομηχανικής Έρευ-
νας & Ανάπτυξης στην ΕΕ δείχνει ότι οι επενδύσεις σε Ε&Α αναμένεται να
σημειώσουν πτώση τα επόμενα χρόνια στους τομείς της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας και εξαρτημάτων (-0,8%), ενώ αναμένεται ανοδική τάση 7-8%
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης, των φαρμακευτικών προϊόντων και του τεχνολογικού υλισμικού
(technology hardware).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός
Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις (ΜμΕ) (European Agency for Small and
Medium Sized Enterprises, EASME) εγκαινί-
ασαν πρόσφατα το νέο πιλοτικό πρόγραμ-
μα"Ready2Go" με στόχο να υποστηρίξουν τις
ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη
διεθνοποίησή τους και στην έξοδό τους σε
πέντε στοχoθετημένες αγορές τρίτων χωρών
(Καμερούν, Καναδάς, Χιλή, Ινδία, ΗΠΑ)
Με το πρόγραμμα αυτό, σχεδιασμένο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία διεθνή κοι-
νοπραξία υπό την καθοδήγηση του Promos
Milan (ειδικού οργανισμού του Εμπορικού
Επιμελητηρίου του Μιλάνου) και με τη συνερ-
γασία του Enterprise Europe Network, οι επι-
λεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εφο-
διαστούν με τα απαραίτητα εργαλεία που θα
εξασφαλίσουν την επιτυχημένη πορεία τους
στις αγορές αυτές του εξωτερικού.
Στη σημερινή εποχή, οι διεθνείς αγορές δεν
είναι πλέον αποκλειστικό προνόμιο των με-
γάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών και
ολοένα μικρότερες εταιρείες επεκτείνονται
στο εξωτερικό. Ωστόσο, η δημιουργία ενός
παραρτήματος στο εξωτερικό δεν είναι μία
εύκολη υπόθεση, επομένως, το πρόγραμμα
Ready2Go σκοπεύει να βοηθήσει τις δυναμι-
κές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο "άνοιγμά"
τους σε παγκόσμια κλίμακα.
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων
σε Έρευνα & Ανάπτυξη στην ΕΕ το 2016
Ready2Go: Ένα νέο πρόγραμμα για
διεθνοποίηση
ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
EU companies' R&D investment grows faster than global and
US trends
The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
info
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook