Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 9

12/2016 - 02/2017 |
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια
7
Το πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει 80 δυναμι-
κές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με περι-
ορισμένη εμπειρία στις αγορές του εξωτε-
ρικού, οι οποίες, όμως, θα μπορούν να είναι
ανταγωνιστικές για αυτές τις αγορές και θα
έχουν εμφανείς δυνατότητες ανάπτυξης. Mε
την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων
(14/4/17) θα επιλεχθούν 80 εταιρείες που θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι το
ΕΚΤ, ως συντονι-
στής του Enterprise
Europe
Network-
Hellas
(www.
enteprise-hellas.gr),
του
μεγαλύτερου
ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστή-
ριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρε-
φείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν
πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότη-
ση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για
διαχείριση καινοτομίας και scaling up των
επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές
πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε
διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλί-
ες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου
100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώ-
το φεστιβάλ νεοφυούς επιχειρηματικότητας GR
Bossible, το οποίο διοργάνωσε η Skywalker.gr
στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 στο εκθεσιακό
κέντρο HELEXPO στο Μαρούσι. Κατά τη διάρ-
κεια του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε συνέ-
δριο με θέμα "Ο αξιακός επαναπροσδιορισμός
της ελληνικής επιχειρηματικότητας", στο οποίο
συμμετείχε η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Επίσης,
στο πλαίσιο του φεστιβάλ απονεμήθηκαν βρα-
βεία και διακρίσεις σε πρόσωπα και φορείς του
οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων.
Το συμπέρασμα του συνεδρίου, στο οποίο
έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτικής σκη-
νής, ήταν σαφές: Οι νέοι στην Ελλάδα, παρά τα
προβλήματα στο οικονομικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον, έχουν διάθεση να συνεισφέρουν στην
εγχώρια καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πάνελ "Αποτυπώ-
νοντας την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
του σήμερα" στο οποίο συμμετείχαν ως ομι-
λητές ο Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, Διευθύνων
Σύμβουλος του Εθνικού Εκθεσιακού φορέα
ΔΕΘ – HELEXPO A.E., ο Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα "Αγρονέα", η Μίνα Φειδά,
πρόεδρος Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε., ο Δρ Χρήστος Δια-
μαντόπουλος, Καθηγητής, Σύμβουλος Δ.Σ. της
Endeavor Greece, Επιστημονικός Υπεύθυνος
της "Συνθέσεως", μόνιμο μέλος του Ακαδη-
μαϊκού Σώματος Ludwigvon Mises Institute,
o Νίκος Καραγεωργίου, πρόεδρος Ε.Σ.Β.Ε.Π.,
αντιπρόεδρος Σ.Β.Α.Π., και η Δρ Εύη Σαχίνη,
Διευθύντρια ΕΚΤ. Το βασικό μήνυμα που προέ-
κυψε ήταν η αλλαγή της γενικής αίσθησης όσον
αφορά στην έννοια του επιχειρηματία. Ο επιχει-
ρηματίας δεν παράγει μόνο για τον εαυτό του,
αλλά και για το κοινωνικό σύνολο και συνδέεται
με τον παραγωγικό ιστό της κοινωνίας. Επιπλέ-
ον, η ασφάλεια που χαρακτήριζε τον δημόσιο
τομέα ως επαγγελματικό περιβάλλον κλονίστη-
κε, επομένως απαραίτητο συστατικό για την
επιχειρηματική επιτυχία αποτελεί το όραμα, η
διάθεση για ρίσκο και η σκληρή δουλειά, ενώ η
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχεί-
ρησης και η συνεργατικότητα αποτελούν εφό-
δια για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Το διήμερο του GR Bossible οι επισκέπτες πα-
ρακολουθήσαν δωρεάν workshops, που πραγ-
ματοποιήθηκαν παράλληλα σε δύο αίθουσες,
με την εξής θεματολογία: Branding – USP,
Δημιουργία Ε-shop στη Χειροτεχνία, Design
Thinking, Χρηματοδότηση, Τρόποι Προσέγγι-
σης Επενδυτών, Κοστολόγηση – Τιμολόγηση για
μη Οικονομικούς, Business Model Canvas, Απο-
τελεσματική Διαχείριση Mικρής Ομάδας, Κατα-
σκευή Ιστοσελίδων στον Τουρισμό, Δομές και
Προγράμματα για την Υποστήριξη των Νέων
Επιχειρήσεων. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε επί-
σης η τελετή απονομής των βραβείων και των
τιμητικών διακρίσεων του Φεστιβάλ Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας GR Bossible. Υπήρχαν 16
υποψηφιότητες για τα βραβεία σε 6 κατηγορί-
ες, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της 6μελούς
επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος
Μέγας, Σύμβουλο Διαχείρισης Καινοτομίας και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο EKT.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:
• Το Αργυρό Βραβείο Βιωσιμότητας δόθηκε
στην εταιρεία Messinian Hub, στον Νίκο Καδό-
γλου, COO και Co Founder της Mesinnian Hub
Herbal.
• Το Βραβείο Ρεαλιστικού Business Plan στην
εταιρεία Isostevia, στον Αντώνη Παναγώτα, CEO
της Isostevia.
• Το Χρυσό Βραβείο Κοινωνικού Προσανατολι-
σμού στην εταιρεία Ingredio, το οποίο παρέλα-
βαν η Ζωή Κούρνια, President της Ingredio και
ο Αναξαγόρας Φωτόπουλος, Co Founder της
Ingredio.
• Το Αργυρό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής
στην εταιρεία Fraud Line, το οποίο παρέλαβε
ο Βασίλης Σταματόπουλος, Συνιδρυτής Fraud
Line.
• Το Χρυσό Βραβείο Παράδοσης στην εταιρεία
Greeking.me, το οποίο παρέλαβε ο Νίκος Θεο-
δωρής, Co Founder και CEO της εταιρείας.
Τα βραβεία στην κατηγορία της Καινοτομίας
απονεμήθηκαν στις εταιρείες:
• Doggo - Αργυρό Βραβείο, το οποίο παρέλαβε
ο Κώστας Πλακάκης, City Manager Αθήνας του
Doggo.
• Ingredio - Αργυρό Βραβείο, το οποίο παρέ-
λαβαν η Ζωή Κούρνια, President της Ingredio,
και ο Αναξαγόρας Φωτόπουλος, Cofounder της
Ingredio.
• Messinian Hub - Αργυρό Βραβείο, το οποίο πα-
ρέλαβε ο Νικόλαος Καδόγλου, COO, Cofounder
της Messinian Hub.
• Georing - Χάλκινο Βραβείο, το οποίο παρέ-
λαβε ο Χαράλαμπος Κοσμάς, Διευθυντής της
Georing.
• Tripinview - Αργυρό Βραβείο, το οποίο παρέ-
λαβε ο Αχιλλέας Χατζηνίκος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος και Συνιδρυτής της Geotag Aeroview.
• Owiwi - Χρυσό Βραβείο, το οποίο παρέλαβαν
ο Ηλίας Βαρθολομαίος, CEO και Co Founder
της Owiwi και η κα Αθηνά Ντόβα COO και Co
Founder.
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
H Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
στο επίκεντρο του πρώτου φεστιβάλ GR Bossible
Ready2GO
Enterprise Europe Network – Hellas
GR Bossible
info
info
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook