Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 11

12/2016 - 02/2017 |
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια
9
Οι ερευνητές ενός νέου ευρωπαϊκού έργου, με
τον τίτλο SPEEDD, σχεδιάζουν και υλοποιούν
πρωτοποριακά συστήματα ανάλυσης γεγονό-
των, αλγορίθμους για ταχεία και προληπτική
λήψη αποφάσεων, καθώς και καινοτόμα ερ-
γαλεία οπτικοποίησης για να υποβοηθήσουν
χρήστες και οργανισμούς στον απαιτητικό
τομέα της πρόβλεψης γεγονότων και τη λήψη
κατάλληλων διορθωτικών αποφάσεων, υπό τον
συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυ-
σικών Επιστημών "Δημόκριτος".
Σημαντική συμβολή στην πορεία του SPEEDD
έχουν οι πραγματικοί χρήστες της τεχνολογίας
που είναι υπό ανάπτυξη, οι οποίοι βρίσκονται
σε διαρκή επικοινωνία με τους ερευνητές του
έργου.
Έτσι, σε συνεργασία με το κέντρο ελέγχου κυ-
κλοφορίας στη γαλλική πόλη της Grenoble,
αναπτύσσεται η εφαρμογή του SPEEDD για την
πρόβλεψη και αποφυγή μποτιλιαρίσματος στην
πόλη. Αντίστοιχα, η συνεργασία με χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα καθοδηγεί την εφαρμογή του
SPEEDD για την έγκαιρη πρόβλεψη και αποφυ-
γή χρηματοπιστωτικής απάτης.
Οι εφαρμογές αυτές υποστηρίζονται από το
ολοκληρωμένο πρωτότυπο του SPEEDD, βασι-
σμένο σε ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ υπο-
λογιστικών κόμβων (Storm, Kafka), το οποίο
ενσωματώνει νέες τεχνολογίες για την αναγνώ-
ριση και πρόβλεψη γεγονότων, καθώς και τη
λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Εν-
δεικτικά, κάποια από τα επιτεύγματα του έργου
μέχρι τώρα είναι: εξομοιωτής κυκλοφορίας για
την πόλη της Grenoble, αναγνώριση και πρό-
βλεψη γεγονότων από αβέβαια δεδομένα ροής
με το σύστημα PROTON, αλγόριθμοι δυναμι-
κής λήψης αποφάσεων, αλγόριθμοι μηχανικής
μάθησης των κανόνων του συστήματος από
δεδομένα, αλγόριθμοι κατανεμημένης μηχανι-
κής μάθησης για επεξεργασία μεγάλων όγκων
δεδομένων, πλατφόρμα οπτικοποίησης των
ροών δεδομένων, των γεγονότων και των απο-
φάσεων, ολοκληρωμένο πρωτότυπο SPEEDD,
βασισμένο σε ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ
υπολογιστικών κόμβων (Storm, Kafka).
"Το πλήθος, η ποικιλομορφία, αλλά και η αβε-
βαιότητα που κυριαρχούν στις μεγάλες ροές
δεδομένων αποτελούν τόσο μια μεγάλη πρό-
κληση όσο και μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για
εμάς" αναφέρει ο συντονιστής του SPEEDD, Γε-
ώργιος Παλιούρας, από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".
"Η αναγνώριση και η πρόβλεψη σύνθετων γε-
γονότων, όπως αυτά που αφορούν χρηματο-
πιστωτική απάτη, αλλά και προληπτική λήψη
αποφάσεων απαιτεί συνδυασμό καινοτόμων
τεχνολογιών. Αυτός ακριβώς ο συγκερασμός
είναι το στοιχείο που κάνει το SPEEDD μια τόσο
ενδιαφέρουσα προσπάθεια!"
Μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο του έργου,
συνολικής διάρκειας 3 ετών, το SPEEDD οδεύει
προς την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι
η δημιουργία ενός εύχρηστου, καινοτόμου συ-
στήματος που θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις να
λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις, μετατρέποντας,
σε πραγματικό χρόνο, τον τεράστιο όγκο ετερο-
γενούς και αβέβαιης πληροφορίας σε χρήσιμη
γνώση.
Για την υλοποίηση του SPEEDD, το ΕΚΕΦΕ "Δη-
μόκριτος" συνεργάζεται με ομάδες: της IBM από
το Ισραήλ, της Πορτογαλικής εταιρείας πληρο-
φορικής Feedzai, του Εθνικού Γαλλικού Κέντρου
για την Επιστημονική Έρευνα CNRS, του Ισρα-
ηλινού Ινστιτούτου τεχνολογίας Technion, του
Πολυτεχνείου της Ζυρίχης ETH, καθώς και του
Πανεπιστημίου του Birmingham.
Αξιοποιώντας την Έρευνα
Ερευνητικό Έργο "Speedd"
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
info
Ευφυής και γρήγορη πρόβλεψη γεγονότων
από το ερευνητικό έργο SPEEDD
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης δημόσιας συζήτησης πολι-
τών για το Διάστημα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο,
ταυτόχρονα σε 22 χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα
όπου συμμετείχαν 100 πολίτες. H δημόσια συζήτηση ήταν μια πρωτοβου-
λία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency,
ESA) και σε αυτή, συμμετείχαν πανευρωπαϊκά περισσότεροι από 2.000
πολίτες, οι οποίοι συζήτησαν και απάντησαν στα ερωτήματα που έθεσε
η ESA, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση των μελλοντι-
κών πολιτικών και προγραμμάτων της για το Διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες πολίτες επέδειξαν το μεγαλύτερο εν-
διαφέρον για συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση συγκριτικά με τις άλλες
χώρες, με τις αιτήσεις συμμετοχής να ξεπερνούν τις 340. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των Ελλήνων πολιτών.
Το 47% των Ελλήνων έδειξε να γνωρίζει λίγα για τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Διαστήματος, δηλώνοντας, ωστόσο ενδιαφέρον (59%) να μάθει πε-
ρισσότερα για τις διαστημικές δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση και η
εκμετάλλευση του Διαστήματος, καθώς το 88% θεωρεί ότι το Διάστημα
είναι πηγή επιστημονικής προόδου και έρευνας.
64% των Ελλήνων πολιτών και 65% των Ευρωπαίων δείχνουν μεγάλη
εμπιστοσύνη στους διαστημικούς οργανισμούς και τις δραστηριότητές
τους και δηλώνουν σύμφωνοι (77% Έλληνες, 84% Ευρωπαίοι) με μία μελ-
λοντική αύξηση των πόρων που διατίθενται για το Διάστημα, καθώς και
με την εθελοντική συνεισφορά των πολιτών σε διαστημικά προγράμματα
στο μέλλον (84% Έλληνες, 89% Ευρωπαίοι). Ακόμα, οι απόψεις των Ελλή-
νων ταυτίζονται πλήρως με των Ευρωπαίων σε ποσοστό 43% αναφορικά
με την ελεγχόμενη ανάπτυξη προγραμμάτων για στρατιωτική χρήση από
την ESA.
Με την ολοκλήρωση της δημόσια συζήτησης, οι Έλληνες πολίτες, σε πο-
σοστό 78% (70% Ευρωπαίοι), δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ενημερωμέ-
νοι για το έργο της ESA και δηλώνουν εμπιστοσύνη (59% Έλληνες, 58%
Ευρωπαίοι) στις διαστημικές δραστηριότητες της Ευρώπης.
Η δημόσια συζήτηση ήταν μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Διαστήματος (ESA) και στην Ελλάδα διοργανώθηκε από το si-
Cluster με την υποστήριξη του Corallia και της Ένωσης Ελληνικών Βιομη-
χανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ).
Δημόσια Συζήτηση Πολιτών για το Διάστημα (ESA)
Ο ελληνικός ιστότοπος της ESA
si-Cluster
info
Tα αποτελέσματα της πρώτης
δημόσιας συζήτησης
πολιτών για το Διάστημα
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook