Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 6

4
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια | 12/2016 - 02/2017
Στόχος των Βραβείων είναι να αναδείξουν και
να επιβραβεύσουν πρωτότυπες προτάσεις
που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων
και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολο-
γίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στον σχεδιασμό καινοτόμων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της
χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών αλλά και στη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς
ανάπτυξης με χρήση πρωτοποριακών συστη-
μάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπη-
ρεσιών.
Τα Βραβεία αφορούσαν τις παρακάτω θεματι-
κές ενότητες: Νέες μορφές ενέργειας και Περι-
βάλλον - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνίας - Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος
Γεωργία - Βιοτεχνολογία και Υγεία.
Το
1ο Βραβείο
απονεμήθηκε στην επιχειρη-
ματική πρόταση με τίτλο
"Mobile diagnostics:
ένα φορητό εργαστήριο διαγνωστικών ανα-
λύσεων συνδεδεμένο με το κινητό σου"
, με
εμπνευστές τους
Ηλέκτρα Γκιζελή & Γιώργο
Παπαδάκη
, ερευνητές στο Ινστιτούτο Μορια-
κής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύμα-
τος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Η πρόταση που κατατέθηκε στον τομέα "Τε-
χνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας"
αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
συστήματος ανάλυσης αίματος, το οποίο είναι
αυτόνομο και φορητό και μπορεί να λειτουρ-
γήσει από έναν εργαστηριακό χώρο μέχρι το
σπίτι ενός ασθενούς με τη βοήθεια ενός έξυ-
πνου κινητού τηλεφώνου. Στην περίπτωση
ανάλυσης στο σπίτι, μέσω του οικοσυστήμα-
τος Internet of Things (IoT) επιτρέπεται η άμε-
ση μεταφορά του αποτελέσματος στον γιατρό,
το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας, όπου θα
εκτιμηθεί το αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με την Ηλ. Γκιζέλη, πρόκειται για ένα
φορητό διαγνωστικό σύστημα που μπορεί να
ανιχνεύσει βακτήρια, ιούς, κλπ. σε μία σταγό-
να αίματος, με υψηλή ευαισθησία και χαμηλό
κόστος με δυνατότητα κατ’ οίκον χρήσης και
παρακολούθηση ασθενών εξ’ αποστάσεως.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος
είναι: Χαμηλό κόστος παραγωγής ακουστι-
κών μικροσυσκευών, Μικρό μέγεθος, απλή
κατασκευή, Ταχεία ανίχνευση (μερικά λεπτά),
Εξαιρετική ευαισθησία και όριο ανίχνευσης,
Δυνατότητα λήψης ασύρματων μετρήσεων
και σύζευξη με δίκτυα κινητής και "cloud". Με
βάση το χρονοδιάγραμμα διάθεσης του συ-
στήματος στην αγορά, που έχουν εκπονήσει οι
δημιουργοί του, το 2017 αναμένεται η ίδρυση
εταιρείας spin off. Ακολουθεί η αξιολόγησή
του σε διαγνωστικό κέντρο (2017-2018), ο βι-
ομηχανικός σχεδιασμός (2018) και η διάθεσή
του στην αγορά το 2019.
Το
2ο Βραβείο
απονεμήθηκε στην επιχει-
ρηματική πρόταση με τίτλο
"Διάφανο φω-
τοβολταϊκό πάνελ παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος, τοποθετημένο πάνω σε ένα ηλια-
κό θερμοσίφωνα παραγωγής ζεστού νερού"
της
Γαρυφαλλιάς Μίνου
, Ηλεκτρονικός Μη-
χανικός-Υποψήφια Διδάκτωρ στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο.
Η πρόταση που κατατέθηκε στον τομέα "Πε-
ριβάλλον και Νέες Μορφές Ενέργειας" αφορά
στο σχεδιασμό και την παραγωγή ενός νέου
τύπου ηλιακού θερμοσίφωνα που θα επιτρέ-
πει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
ζεστού νερού χρήσης ταυτόχρονα, μέσα στην
ίδια συσκευή χωρίς μετατροπή από τη μία
μορφή ενέργειας στην άλλη.
Πρόκειται για μια τεχνολογία διπλής χρήσης:
ηλιακός θερμοσίφωνας και διαφανές φωτο-
βολταϊκό. Είναι ένα αυτόνομο ανεξάρτητο σύ-
στημα παραγωγής ηλεκτρισμού και ζεστού νε-
ρού (4η γενιά τεχνολογίας), το οποίο επιτρέπει
την ηλιακή ενέργεια να περάσει μέσα από το
φωτοβολταϊκό γυαλί, απορροφώντας το 30%
της ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και αφήνοντας 70 % της ενέργειας
για θέρμανση της πλάκας του θερμοσίφωνα
για τη θέρμανση του νερού (θερμική ενέργεια).
Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί
είτε ως αυτόνομη (φορτιστής, συσσωρευτές
και inverter) είτε ως διασυνδεδεμένη με την
ΔΕΗ (μέσω μετρητή και inverter), ενώ το ζεστό
νερό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για χρήση είτε
για θέρμανση. Το σύστημα έχει κατοχυρωθεί
πρόσφατα με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.
Σύμφωνα με τη Γ. Μίνου, σημαντική καινοτο-
μία του συστήματος, το οποίο θα διατίθεται σε
προσιτή τιμή, είναι πως η σχεδίαση εξασφαλί-
ζει ότι το συγκεκριμένο διάφανο φ/β απορρο-
φά μόνο το 30% της θερμικής ακτινοβολίας και
επιτρέπει το υπόλοιπο 70% να αξιοποιηθεί από
το θερμικό πάνελ (τα διάφανα φ/β της αγοράς
επιτρέπουν τη διέλευση μόλις του 20%).
Μπορεί να γίνεται εκτύπωση 6 λεπτών στρω-
μάτων στο γυαλί μέσω ενός ειδικού εκτυπωτή
ή με την μέθοδο της μεταξοτυπίας (το πρωτό-
τυπο έχει ήδη κατασκευαστεί με τη μέθοδο της
μεταξοτυπίας). Το ανώτερο στρώμα λειτουργεί
ως προστατευτικό στρώμα, κρυσταλλώνεται
σε 180°C και προστατεύει το πάνελ από τυχόν
χτυπήματα ή γρατζουνιές.
Το σύστημα έχει συμπαγές μέγεθος για να ται-
ριάζει σε όλες τις στέγες των κτιρίων και συμ-
βάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους
των κτηρίων.
Το
3ο Βραβείο
απονεμήθηκε στην πρόταση
με τίτλο
"Υπεράκτιο υβριδικό σύστημα παρα-
γωγής ηλεκτρικού ενέργειας από αιολική και
κυματική ενέργεια",
εμπνευστής της οποίας
είναι ο
Σωτήριος Καπνόπουλος
, (Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός Τ.Ε., MSc In Energy - Heriot
Watt University & Piraeus University of Applied
Sciences).
Η πρόταση που κατατέθηκε στον τομέα "Πε-
ριβάλλον και Νέες Μορφές Ενέργειας" απο-
σκοπεί στην συνεκμετάλλευση της διαθέσιμης
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
Σε τρεις καινοτόμες τεχνολογίες νέων ερευνητών τα
Βραβεία
Αριστείας στην Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα του ΕΙΕ
Με τη βράβευση τριών καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων από νέους ερευνητές, οι οποίες στηρίζονται στην αξιοποίηση καινο-
τόμων τεχνολογιών στους τομείς ΤΠΕ, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός για τα Βραβεία Αριστείας
στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα 2016, μια πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (EIE), της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ (ΘΕΑ) με την υποστήριξη της Αντιπροσω-
πείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017 σε εκδήλωση
στο ΕΙΕ.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook