Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 10

8
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια | 12/2016 - 02/2017
Στόχος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, είναι να καταδεί-
ξει πώς μπορεί να επιτευχθούν τα παραπάνω μέσα από
μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα ενσωματώνει την
οπτικοποίηση των ενεργειακών δεδομένων, τα οποία θα
συλλέγονται από έξυπνους αισθητήρες, πληροφορία πα-
ραγόμενη από χρήστες, καθώς και τη δημιουργία προ-
τάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνο έλεγχο και
προσαρμοστικά κίνητρα μέσω τεχνικών gamification.
Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου, στις 10-11 Νοεμ-
βρίου 2016 στο Κόμο της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε η
πρώτη παρουσίαση και ο σχεδιασμός των πακέτων εργα-
σίας του έργου, καθώς και ο προγραμματισμός σύμφωνα
με τον οποίο θα προχωρήσουν οι εταίροι στην υλοποίη-
σή τους.
Συγκεκριμένα, το enCOMPASS θα υλοποιηθεί ως μια
ανοικτή πλατφόρμα και θα συνδυάζει: α) δεδομένα ενεργειακής χρήσης
βασισμένα σε πληροφορίες από αισθητήρες στο κτίριο (π.χ. έξυπνους
μετρητές και έξυπνες οικιακές συσκευές θέρμανσης και ηλεκτρισμού), β)
δεδομένα από τους χρήστες (αυτόματη και χειροκίνητη παρακολούθη-
ση δραστηριοτήτων), γ) προσαρμοστική στο περιβάλλον οπτικοποίηση
της ενέργειας με κίνητρα παιχνιδοποίησης (gamification) και δ) έξυπνο
έλεγχο και αυτοματισμούς.
Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί με στόχο την επίτευξη βιώσιμης αλλαγής
στα μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας, χωρίς συμβιβασμούς στα επίπεδα
άνεσης των χρηστών.
Το enCOMPASS θα ενσωματώσει υφιστάμενες τεχνολογίες, προϊόντα και
υπηρεσίες των εταίρων, προσαρμόζοντας και επεκτείνοντας αυτές ώστε να
προσφέρουν νέους και βελτιωμένους τύπους υπηρεσιών και προϊόντων.
Σημειώνεται ότι στο έργο συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς, εκτός
από το ΕΚΤ και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών του ΕΚΕΤΑ καθώς και η εταιρεία Watt & Volt.
Συνολικά στην κοινοπραξία του enCOMPASS συμμετέχουν οι εξής φο-
ρείς: Politecnico di Milano (PMI) ως συντονιστής - Ιταλία, European
Institute for Participatory Media (EIPCM) - Γερμανία, Stadtwerke Haβfurt
GmbH (SHF) - Γερμανία, Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, CERTH)
-
Eλλάδα,
Naturschutzbund
(NABU) - Γερμανία, Watt & Volt
(WVT) - Ελλάδα, Societa Elettrica
Sopracenerina (SES) - Switzerland,
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ελλάδα,
Scuola Universitaria Profesionale
della Svizzera Italiana (SUPSI) -
Ελβετία, Set Mobile S.R.L (SMOB)
- Ρουμανία, Kaleidos Games (KAL)
- Ιταλία, Kaunas Univeristy of Technology, Social responsibility research
centre (KTU) - Λιθουανία, Paradox AG (PDX) - Ελβετία, Gravity R&D Zrt
(GRA) - Ουγγαρία.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνο για την πιλοτική
υποδομή της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη
της πλατφόρμας του enCOMPASS. Επιπρόσθετα, θα προωθήσει και θα
επεκτείνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης της πιλοτικής υποδομής
στο εσωτερικό περιβάλλον του, αλλά και στους επισκέπτες από την ακα-
δημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Θα αυξήσει την ευαισθητοποί-
ηση για την κατανάλωση ενέργειας στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα
στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ισχυρά κίνητρα για τη μείωση του κόστους
της ενέργειας σε δημόσια κτίρια, μέσα από τη δημοσιοποίηση των απο-
τελεσμάτων του enCOMPASS.
Το ΕΚΤ θα παράσχει περαιτέρω εργαλεία και πληροφορίες σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και παρόχους περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Επι-
πρόσθετα, το ΕΚΤ θα μπορεί να λειτουργήσει ως πάροχος μελλοντικής
επέκτασης ή τοπικών εφαρμογών του enCOMPASS στην Ελλάδα.To EKT
έχει ισχυρό ρόλο στην επικοινωνία της επιστημονικής έρευνας, καθώς
και της ευαισθητοποίησης αναφορικά με θέματα Έρευνας και Καινοτο-
μίας. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τα δίκτυά του,
προκειμένου να επικοινωνήσει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα του έργου, προσδίδοντας περαιτέρω προβολή στην πιλο-
τική υποδομή και τα αποτελέσματα του έργου, τόσο σε ποσοτικό όσο και
σε ποιοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΚΤ θα συνεργαστεί με
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και
με τοπικά δίκτυα κοινωνικής καινοτομίας.
Αξιοποιώντας την Έρευνα
enCompass
info
Η αλλαγή στη συμπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας,
στόχος του ευρωπαϊκού έργου encompass
Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ για το 2020, απαιτείται, πέρα από την τεχνολογική πρόοδο, και σημαντική αλλα-
γή στη συμπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας. Το νέο ευρωπαϊκό έργο enCOMPASS, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης (ΕΚΤ), έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση, την τεκμηρίωση και την επικύρωση μιας ολοκληρωμένης κοινωνικοτεχνικής προσέγ-
γισης ως προς την αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη
καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα είναι σε θέση να κάνουν διαθέσιμα και κατανοητά τα δε-
δομένα που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας σε ένα ευρύ φάσμα φορέων (κατοίκους, επισκέπτες, δημόσιους φορείς, διαχειριστές
κτιρίων, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και παρόχους πληροφοριακών-τηλεπικοινωνιακών συστημάτων), δίνοντας τη δυνατότητα να
επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείριση των αναγκών των φορέων αυτών να γίνει με ενεργειακά αποδοτικό, οικονομικό
και εύκολο τρόπο.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook