Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 5

12/2016 - 02/2017 |
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια
3
Η Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμμα-
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι-
κά με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις Start-Up
επιχειρήσεις στην Ευρώπη και το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της Πράξης
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SBA) για την Ελλάδα, προχώρησε στην
εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
στο StartUpGreece, για τη Χαρτογράφηση των Επιχειρηματικών Αναγκών
των Ελληνικών υφιστάμενων και υπό σύσταση Start-up Επιχειρήσεων.
Η έρευνα απευθύνθηκε σε υφιστάμενες Start-up επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων και σε
ομάδες ανθρώπων που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να ιδρύσουν επι-
χείρηση.
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να πραγματοποιηθεί μία πρώτη διερεύνηση
των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up, του προφίλ των
συμμετεχουσών υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων και της
συμμετοχής τους σε δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και
των επιχειρηματικών αναγκών τους. Η συλλογή δεδομένων πραγματο-
ποιήθηκε κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου 2016 έως 25 Νοεμβρίου
2016.
Από το σύνολο των 128 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που συλλέ-
χθηκαν, τα 65 ερωτηματολόγια αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις και
τα 63 ερωτηματολόγια αφορούν υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το δείγμα
της έρευνας χαρτογράφησης επιχειρηματικών αναγκών των start-up
καλύπτει σχεδόν ισομερώς τις υφιστάμενες και υπό σύσταση start-up
επιχειρήσεις, με το 25% των τελευταίων να είναι έτοιμο να βρει τους
πρώτους πελάτες του.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων επιχειρήσεων, το
76,3% έχει ιδρύσει επιχείρηση την τελευταία πενταετία. Όσον αφορά τη
νομική μορφή των υφιστάμενων, το 39,7% είναι ΙΚΕ & Μ.ΙΚΕ, 28,6% είναι
ατομικές επιχειρήσεις, το 9,5% είναι ΟΕ, το 6,3% είναι ΕΕ 6,3% είναι ΑΕ,
3,2% είναι ΕΠΕ & Μ.ΕΠΕ. Το 95% έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα, με
το 38,7% από αυτές στην περιοχή Αθήνας-Πειραιά και περιχώρων.
Το 35,9% του συνόλου του δείγματος δραστηριοποιούνται ή σκοπεύ-
ουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τεχνολογίας, άλλον κλάδο
κατά 31,3%, υπηρεσίες επαγγελματικής, επιστημονικής ή τεχνικής φύ-
σης κατά 15,6%, συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά 13,3%, αγροδιατροφή
κατά 12,5%, με τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής βοήθειας (8,6%), το
λιανικό εμπόριο με ίδιο ποσοστό, τον τουρισμό (7,8%) και την ενέργεια
και τις μεταφορές (από 7%) να ακολουθούν, και μόλις 6,7% στον τομέα
της μεταποίησης.
Το 50,8% του συνόλου του δείγματος δηλώνει ότι η επιχειρηματική
τους ιδέα είναι προϊόν έρευνας. Ειδικά στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το
47,7% δηλώνουν ότι η επιχειρηματική ιδέα τους είναι προϊόν έρευνας,
20,0% ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν δικαιώματα διανοητικής ιδιο-
κτησίας, 18,5% ότι αξιοποιούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και
10,8% ότι αξιοποιούν τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος.
Σχετικά με την πελατειακή στόχευση, το 60,2% του συνόλου του δείγ-
ματος στοχεύει στη διεθνή αγορά, με τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να
εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξες (69,8%) από τις υφιστάμενες επι-
χειρήσεις (50,8%). Το 83,5% των ερωτώμενων που απάντησαν δήλωσαν
τα ίδια κεφάλαια ως πηγή της εξασφαλισμένης χρηματοδότησής τους,
ενώ μόλις το 4,7% δήλωσε τον δανεισμό από ελληνική τράπεζα.
Το 38,3% του συνολικού δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν του-
λάχιστον μία δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (30,8% των
υφιστάμενων επιχειρήσεων και 46% των υπό σύσταση επιχειρήσεων),
με τις θερμοκοιτίδες-εκκολαπτήρια (incubators) να προσελκύουν το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε ποσοστό της τάξεως του 16,4%. Οι υπηρε-
σίες mentoring και coaching συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό
χρήσης για το σύνολο του δείγματος (23,4% για και 15,6%), με κάποια
απόκλιση προς τα πάνω των υπό σύσταση επιχειρήσεων σε σχέση με τις
υφιστάμενες.
Αναφορικά με την αξιολόγηση των επιχειρηματικών αναγκών, το 90,6%
αξιολογεί την εύρεση κεφαλαίων ως κρισιμότερη ανάγκη, ποσοστό ανα-
λυόμενο σε 87,7% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 93,7% για τις υπό
σύσταση επιχειρήσεις. Εντούτοις, η ανάγκη για χρηματοδότηση, αν και
κρίσιμης σημασίας, δεν είναι η μοναδική. Η επιχειρηματική ανάπτυξη και
το μάρκετινγκ κατέχουν τη δεύτερη θέση 34 με 61,7% στο σύνολο του
δείγματος, εμφανίζοντας σημαντική διαφορά μεταξύ των υφισταμένων
(69,2%) και των υπό σύσταση επιχειρήσεων (54%).
Κατά την εξέταση των χρηματοδοτικών αναγκών, προκύπτει ότι το 93%
των υφιστάμενων επιχειρήσεων σκοπεύει να προχωρήσει σε υλοποίηση
επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το 53,6% των
υφιστάμενων επιχειρήσεων σκοπεύει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση
από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 50,0% από ελληνι-
κά επενδυτικά κεφάλαια.
Το 50,0% των υπό σύσταση επιχειρήσεων σκοπεύει να εξασφαλίσει χρη-
ματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 46,3%
από ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις υπο-
λογίζουν περισσότερο στον δανεισμό από ελληνικές τράπεζες (21,4%)
έναντι των υπό σύσταση επιχειρήσεων που στηρίζονται περισσότερο σε
χορηγίες/βραβεία (25,9%).
Η προσδοκώμενη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων
ανέρχεται σε 200.000€ (διάμεσος) και χρειάζεται σε μεγάλο ποσοστό
(47%) εντός έτους, με το 35% να προγραμματίζει εντός 3μήνου και
18% εντός διετίας, ενώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ανέρχεται σε
100.000€ (διάμεσος), τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 43%, 36% και 21%.
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
Τα συμπεράσματα της έρευνας για τη
Χαρτογράφηση
των Αναγκών των ελληνικών Start-up επιχειρήσεων
Έκθεση Αποτελεσμάτων της έρευνας "Xαρτογράφηση των
Επιχειρηματικών Αναγκών των Ελληνικών Start-up Επιχ/σεων"
StartUpGreece
info
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook