Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 7

12/2016 - 02/2017 |
καινοτομια
ερευνα & τεχνολογια
5
αιολικής και κυματικής ενέργειας για παραγω-
γή και αποθήκευση ηλεκτρικής ισχύος με την
εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας και μιας
συσκευής κυματικής ενέργειας, οι οποίες το-
ποθετούνται σε κατάλληλη πλατφόρμα σε θα-
λάσσιο περιβάλλον.
Αυτό οδηγεί στην παραγωγή πράσινης ενέρ-
γειας, τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και γενικότερα στην ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σύμφωνα με τον Σ. Καπνόπουλο, μερικά από
τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του συστήματος
είναι ότι πρόκειται για συναρμολογούμενη κα-
τασκευή (στιβαρή και στεγανή), με δυνατότητα
εύκολης και γρήγορης μεταφοράς και ευκολία
σύνδεσης και εγκατάστασης, και με ρυθμιζό-
μενο ύψος τοποθέτησης σε διάφορα βάθη θά-
λασσας. Επίσης, το κόστος συντήρησης είναι
σχεδόν μηδενικό.
Το σύστημα αξιοποιεί ταυτόχρονα δύο διαφο-
ρετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει χα-
μηλό κόστος κατασκευής και λειτουργεί σε χα-
μηλές και υψηλές δυσμενής καιρικές συνθήκες.
Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, προ-
βλέπεται να γίνει βελτιστοποίηση του συστή-
ματος, με ολοκληρωμένη συλλογή μετρήσεων.
Επίσης, θα αναπτυχθούν μια συσκευή μέτρη-
σης ύψους θαλάσσιου κύματος και ένα σύ-
στημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
(αιολικής/κυματικής), με αύξηση της εγκατε-
στημένης ισχύς συστήματος.
Και τα τρία βραβεία περιλαμβάνουν φιλοξενία-
στέγαση μίας επιχειρηματικής ομάδας στις
εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών
Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), από 1 Φεβρουα-
ρίου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2018, καθώς και
διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη για ένα άτομο
στις Βρυξέλλες, που διοργανώνεται από την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα.
Επιπλέον, ο νικητής του πρώτου βραβείου λαμ-
βάνει χρηματική ενίσχυση 2.000 ευρώ για την
υποστήριξη στην υλοποίηση της επιχειρημα-
τικής ιδέας από το ΕΙΕ, καθώς και δημιουργία
εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας, παροχή
ενός εύρους συμβουλευτικών υπηρεσιών και
υποστήριξης (mentorship) και υπηρεσίες επι-
κοινωνίας από την εταιρία admore.
Ο
Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου
, Διευθυντής και
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΙΕ δήλωσε σχετικά "Είμα-
στε πολύ χαρούμενοι που άλλη μία διοργάνω-
ση Αριστείας στην Καινοτομία και Επιχειρημα-
τικότητα στέφθηκε με επιτυχία.
Στόχος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι
μέσα από τέτοιου είδους δράσεις να προωθή-
σει την επιχειρηματικότητα που θα βασίζεται
στην έρευνα και την καινοτομία και να δώσει
ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που τολμούν
να κάνουν πράξη τις ιδέες τους. Ελπίζουμε με
αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε και εμείς
στο να πολλαπλασιαστούν τέτοιου είδους προ-
τάσεις".
Η
Δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου
, Γενική Γραμ-
ματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, υπογράμμι-
σε ότι "Κεντρική επιδίωξη του τομέα Έρευνας
και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας είναι η
καινοτομία που προκύπτει από την ερευνητική
δραστηριότητα να ενθαρρυνθεί και να χρη-
ματοδοτηθεί με στόχο την ανάπτυξη και τον
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε
οικονομία έντασης γνώσης.
Σχεδιάζονται και υλοποιούνται για τον σκοπό
αυτό συγκεκριμένες δράσεις: για την υποστή-
ριξη του επιστημονικού και ερευνητικού δυ-
ναμικού της χώρας, ειδικά των νέων, για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της μονοσήμα-
ντης φυγής στο εξωτερικό, την ανάπτυξη της
καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας, όπως είναι η ίδρυση του Υπερταμείου Συ-
νεπενδύσεων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων και η δημιουργία του Ελ-
ληνικού Ιδρύματος Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)".
Ο
Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος
, Πρόεδρος Ινστι-
τούτου Ερευνών & Μελετών Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος καθώς και μέλος του
ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος ανέφερε "Σύμφωνα με τα στα-
τιστικά στοιχεία που καταγράφει η ΤτΕ η Ελλά-
δα αυτή την στιγμή βιώνει το 3ο μεγαλύτερο
κύμα μετανάστευσης.
Ο αριθμός των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων
(ηλικίας 15-64) ξεπερνά τις 427.000 που συ-
νεπάγεται με άμεσο ετήσιο κόστος μόνο του
brain drain πάνω από 7 δισ. ευρώ. Το ΕΒΕΑ είναι
το μεγαλύτερο επιμελητήριο στην Ελλάδα, εκ-
προσωπώντας πάνω από 100.000 επιχειρήσεις.
Με δράσεις του υποστηρίζει τη λειτουργεία
της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων
Αθήνας. Είναι το πρώτο τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναλαμβάνει
τέτοια πρωτοβουλία.
Το πιο σημαντικό στοίχημα είναι να στραφού-
με στη νέα γενιά προτείνοντας την επιχειρημα-
τικότητα ως θετική επιλογή, την αριστεία ως
φιλοδοξία ζωής και την καινοτομία ως καταλύ-
τη δημιουργικότητας. Οι επιχειρήσεις που αξι-
οποιούν τις γνώσεις και τα ταλέντα των νέων
μπορούν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας".
Ο
κ. Αργύρης Περουλάκης
, Αναπληρωτής Επι-
κεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα επισήμανε τέλος, ότι
"Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι
κομβικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση
αφού αποτελούν τις ναυαρχίδες της ανάκαμ-
ψης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας
των Κρατών Μελών της.
Αποτελούν, επίσης, για την Ελλάδα την ελπίδα
για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που θα στη-
ρίζεται στους νέους επιστήμονες. Η έρευνα δεν
θα πρέπει να είναι αποκομμένη από την πραγ-
ματική οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίξαμε την προσπά-
θεια της ΓΓΕΤ, του ΕΙΕ και της Θερμοκοιτίδας
Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ για επιβρά-
βευση της αριστείας στην καινοτομία και επι-
χειρηματικότητα στη χώρα μας".
Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα
Αριστεία Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας 2016
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Θερμοκοιτίδα Νεοφυών
Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ
Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας
info
Από αριστερά: Χ. Λαμπρόπουλος, Β. Γρηγορίου, Ηρ. Γκιζέλη, Σ. Καπνόπουλος, Γ. Μίνου, Α. Περουλάκης
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook